Spis pytań Wrocław 2000 rok

1. Czy my obecnie możemy nazywać się „kościołem” w szerszym tego słowa znaczeniu?
2. Jaki powinniśmy wymawiać nazwisko Br. Russella? Czy „Russell” czy „Rassell”? Dziękuję za odpowiedź.
3. Drogi Bracie. Chciałabym prosić Brata o odpowiedź na pytanie. Dlaczego Brat tak arbitralnie odrzucił i nie odpowiedział na pytanie postawione na konwencji w Krakowie? Brat przecież jest świadomy, jak wiele doświadczeń przychodzi na Braci z powodu przez wielu z ludu Bożego w niekonwencjonalne metody leczenia, a w tym także refleksologii. Słowa New Age też nie ma w Biblii i nie było w Teraźniejszej Prawdzie. Ja również spotkałam się wśród Braci z subtelną agitacją na rzecz refleksologii z powoływaniem się na Biblię (uzdrowienia przez Pana Jezusa). Wydaje mi się, że ktoś, tak jak ja znalazł się przed podobnym problemem i oczekiwałabym wskazówek od Pana w tym zakresie. Czy mój problem, problem pytającego z Krakowa zasługiwał właśnie na takie potraktowanie, bo nie dotyczy typów itp.? Dziękuję za odpowiedź i życzę błogosławieństw Bożych.
4. Czy jest właściwym dla nas, jako chrześcijan, poddawać paleniu zwłok osób bliskich?
5. Pismo Święte mówi o tym, że Bóg przed założeniem świata postanowił dokonać wyboru klasy Kościoła (Rzym. 8:29-30). Wiedząc, że nie oznacza to przeznaczenia imiennego do przynależności do klasy, czy Bóg jednak w swojej wszechwiedzy znał imiennie jednostki, które zwyciężą i będą stanowiły wybrane 14400?
6. Bracie Woźnicki. Czy to prawda, że tomy epifaniczne będą wydawane przez Starożytnych Godnych? Bracia przywieźli taką wiadomość z konwencji w Krakowie.
7. Bracie Przewodniczący Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania. TP 368 wrzesień 86 rok, str. 136 po lewej stronie paragraf u góry podaje, że około 30 mld ludzi spoczywa w grobach. Natomiast Sztandar Biblijny, 141, str. 88 w 99 roku mówi, o 20 miliardach. Pastor Russell w Książce Pytań, str. 258 napisał, że każdy członek Kościoła będzie się opiekował 144000 ludzi, bo 144000 razy 144000 równa się 20736000000, najwidoczniej tyle, co będzie wymagać zaopiekowanie się nimi. Był to rok 1915, jak ta liczba się ma do roku 2000-go i nie wiemy jeszcze, jak długo ludzie będą umierać?
8. Bracie Przewodniczący Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania. Czytałem ostatnio dwie Teraźniejsze Prawdy bardzo uważnie, nr. 468 i 9. O czym powinien wiedzieć każdy Chrześcijanin? Są to wspomniane równoległości Wiek Żydowski, Żniwo Wieku Ewangelii, Żniwo i ich długość, ilość lat, rok 1874 do 14-go to wielki czas ucisku. Autor odsyła czytelników do 2-go, 3-go i 4-go tomu, do tych niedojrzałych myśli czy nauk Pastora, jak to jest napisane w Teraźniejszej Prawdzie 469 przez Brata Jolly, który również mówi o niedojrzałych naukach Pastora Johnsona, niespełnione oczekiwania pewnego Brata, ja myślę, że bardzo wielu Braciom Pielgrzymom nie spełniły się oczekiwania. Br. Hermetz napisał aspekt religijny. Rok 2000-ny wykazał, że nie uległ zmianie duch Watykanu. W tym artykule roczny przegląd spojrzenia wstecz czytamy, że świat w 2000 roku jest o wiele bogatszy, niż w 1900, szczególnie po drugiej wojnie światowej. Wzrost gospodarczy Ameryki. Jak zatem rozumieć czas wielkiego ucisku, o którym Pastor pisał w 4-tym tomie w latach 1799-1914? Albo że rozpoczął się w 1914 roku i ma trwać 40 lat? Dziękuję Bratu.
9. Czy w Polsce powinny być wyroki kary śmierci? Proszę o jednoznaczna odpowiedź, tak lub nie z uzasadnieniem. 1. W oparciu o teksty Starego Testamentu – tak. 2. W oparciu o teksty Nowego Testamentu – nie. Bracia odpowiadając na moje pytania jedni mówią tak, inni nie lub odpowiadają wymijająco.
10. Czy jest różnica pomiędzy szafarzem z Łuk. 12:42, a Onym Sługą z Mat. 24:45.
11. Czy ludzkość po Tysiącleciu otrzyma życie wieczne jak dar niczym niezasłużony? Czy za wypracowanie charakteru otrzyma nagrodę życia wiecznego?
12. Drogi Bracie Woźnicki. Zwracam się z pytaniem, dlaczego podczas konwencji jest bardzo mało wykładów związanych z młodzieżą i problemami w życiu chrześcijańskim? Dziękujmy za odpowiedź.
13. Czy upadli aniołowie mogą się materializować w obecnych czasach?
14. Pod jakim Przymierzem rozwijają się a) Młodociani Godni, b) Poświęceni Obozownicy Epifanii?
15. Co powinien uczynić Starszy zborowy podczas odpowiadania na badaniu bereańskim, jeśli ma inne zdanie niż myśl paragrafu?
16. Czy powinien odpowiadać zgodnie z myślą paragrafu czy zgodnie ze swoim sumieniem?
17. Czy udział w szkole proroków mogą brać udział Bracia, którzy jeszcze nie są diakonami w Zborze?
18. Czy w zebraniu świadectw do odczytania komentarzy manny, Ślubu i Mojego Postanowienia należy powoływać osoby jeszcze niepoświęcone?
19. Tu jest napisane dość dużo. Brat czy Siostra opisuje swoją opinię o Ruchu Epifanicznym jako bezruch, bezczynność itd., itd. kombinacje, tłumienie itd. itd.
20. Kiedy najwyższy kapłan występował z odkrytą głową?
21. Czy jest jakaś pozafigura w tym, że Egipt stał się ochroną dla ludu Bożego, np. Abrahamowi, gdy był głód w ziemi obiecanej, także dla Jakuba, Józefa i jego braci, dla naszego Pana również, gdy udał się z rodzicami do Egiptu? Czy jest pozafigura na to, że Egipt jest ochroną dla ludu Bożego? Uprzejmie proszę o odpowiedź.
Pytania Wrocław 2000 rok