Br. Wojtko Ryszard

Radość w ucisku – Psalm 97:1-3

Weselmy się z Jeruzalem

Jaki sąd za brak pobożności?

Bunt Marii i Aarona przeciw Mojżeszowi – 4 Moj. 12 cz. 1 i cz. 2

Cichość – Jakub 3:13

Obraz, podobieństwo Chrystusowe – Rzym. 8:29

Wizja Królestwa Bożego

Zebr. oświadczeń – Czujcie i módlcie się

Dni złe są – Efez. 5:16

Maran ata – 1 Kor. 16:22

Objawienie 11:15-19

Umiarkowanie

Cichość

Obrzezka – znak Przymierza

Pieśń Mojżesza – Psalm 90

Izajasz 42:1, 49:3 cz. 1 i cz. 2

Obrazy zniesienia obecnego porządku rzeczy cz. 1 i cz. 2

Wizja Królestwa Bożego – Izajasz 35:1-2

Zarzuty stawiane Diotrefesowi

Pyszna korona

Znak Przymierza

Duchowa uczta – Izajasz 25:6-9

Rzym. 8:28