Br. Stegliński Jerzy

Psalm 51:12

Jan 10:1-11

Jakub 2:14-22

Obj. 18:4, 3:20

Odpuszczenie grzechów

Barnabasz – Dz. Ap. 9:26-28

Bez przestanku się módlcie – 1 Tes. 5:17

Przebaczenie grzechów Dawida – Psalm 32:1-2

Rzym. 12:1

Łuk. 7:1-10

Łuk. 17:11-19

Rozumna służba

2 Kor. 12:7-10

Oczekuj, gdyż wierny jest ten, co obiecał

Izajasz 53:1-12

Ostrożność – Żyd. 4:1

1 Kor. 13:1

1 Moj. 12:2

1 Moj. 18

2 Moj. 32:1-8, 30-35

4 Moj. 6:24-26

Bramy piekielne

Choćbym mówił językami obcymi – 1 Kor. 13:1

Ciasna jest brama i wąska jest droga – Mat. 7:14

Daj mi rozum, abym strzegł Zakonu – Psalm 119:34

Dobry Pasterz – Jan 10:1-18

Jako było za dni Noego – Mat. 24:37-39

Łukasz 10:25-37

Marek 6:24-37

Nasze serca czułe na poselstwo Boga

Prawdziwa światłość – Jan 1:9

Przymioty istoty Boga – 1 Moj. 1:1

Psalm 50:1-23 cz. 1 i cz. 2

Uzdrowienie dziesięciu trędowatych – Łukasz 17:11-19

Pycha

Słowa Błogosławieństwa dla ludu Bożego – 4 Moj. 6:24-26

Szczodrobliwość Ojca Niebiańskiego – Psalm 36:8-9

Ubiór Chrześcijanina

Ufność – Żyd. 10:35-36

Uprzedzenie – Jan 1:45-46

Uzdrowienie dziesięciu trędowatych – Łukasz 17:11-19

Ważność przemiany życia i charakteru – Kol. 3:12-14, 16

Wyniosłość, pycha cz. 1 i cz. 2

Oczekujże Pana – Psalm 27:14

Paweł i Barnaba, ich działalność i współpraca

Któż uwierzył kazaniu naszemu? – Izajasz 53:1-12

Doświadczenia Dawida, męża Bożego

Dobrotliwość

Oczekuj, gdyż wierny jest ten, który obiecał

Jednomyślność – 1 Piotr 3:8-9

Pokój

Łaska Boża zbawienna

Tylko się wzmacniaj – Jozue 1:7

Potrzeba przebaczenia – Psalm 25:11

Tyt. 2:11-12

Oczekiwanie obietnicy – Dz. Ap. 1:4

Mat.15:26 – cz. 1 i cz. 2

Niewolnicy Chrystusa

Miłość przyjacielska – Przyp. Sal. 17:17, 1 Jan 4:19

Ewangelia – Rzym. 1:16

Bodziec ciała – 2 Kor. 12:7-10

Cena za duszę – Mat. 16:26

Historia Mary Jones – 1 Król. 17:1

Przypowieść o Samarytaninie

Prawdziwy i fałszywy Izrael

1 Piotr 3:8-9

Bóg naszą światłością

Bez przestanku się módlcie – 1 Tes. 5:17

Jozue 24:15

Jan20:21-23

Psalm 65:4