Br. Roguski Stanisław

Chodzenie w światłości

Cierpienia dla Chrystusa

Jezus Chrystus

Ratunek w pokusach ludu Bożego

„Obierzcie sobie dziś, komu byście służyli”

Śmierć Świętych Jego

Wiązanie mocarza

Małżeństwo

Pan jest Pasterzem moim – Psalm 23:1

Wąż miedziany

Modlitwa – Łukasz 11:1

Jozue 24:14-15

Życie według postanowienia Bożego

Modlitwy naszego Pana

Obietnice Pisma Św. uwarunkowane – 1 Sam. 2:30

Mojżesz w gorliwości dla Pana i ludu izraelskiego

Nasze kazania – Izajasz 53:1-3

Doskonałość Jezusa

Modlitwa

Którzy mnie czczą, czcić będę – 1 Sam. 2:30