Br. Piotrowski Marek

Paruzja, jako Żniwo Wieku Ewangelii

Noc – czas ucisku

Koronujesz rok dobrocią swą

Boskie prawa posiadają odpłacający charakter – Gal. 6:7

Ucisk poprzedzający Królestwo Boże – Jan 16:33

Zmartwychwstanie, jako szczególny przejaw Łaski Bożej – Dz. Ap. 24:15

Płacz sprowadza błogosławieństwa – Psalm 30:5-6

Szczęśliwość Chrześcijanina – osiem błogosławieństw – Mat. 5:1-12

Zbawienna łaska Boża – Efez. 2:8

Boskie prawa posiadają odpłacający charakter – Gal. 6:7

Pamiętaj na Stworzyciela swego we dni młodości swojej – Kaz. Sal. 12:1

Zasługa Jezusa – 1 Tym. 2:6

Zasługa okupowa, jej dostępność, zdeponowanie, przypisanie i zastosowanie – 1 Tym. 2:6

Błogosławieństwa wypływające z zastosowania i przypisania zasługi Chrystusa – 1 Tym. 4:1

Przypisanie zasługi Chrystusowej – Rzym. 4:4-6

Zastosowanie zasługi Chrystusowej – Tyt. 2:11

Święto Przejścia – typ i antytyp – 2 Moj. 12:1-2

Będziemy błogosławili Pana – Psalm 115:18

Potrzeba doświadczeń – 5 Moj. 13:3

Zakon, czyli Prawo Boże – Psalm 1:2

Cel pomyślnych i niepomyślnych doświadczeń – Rzym 8:28

Dawid uwielbiający Boga – Psalm 8 cz. 1 i cz. 2

Moc Boża – 2 Moj. 13:3

Karanie, jako jeden z zarysów Boskiej sprawiedliwości – Żyd. 12:6-7

Odpowiedzi na pytania

Zdobycie Jerycha – typ i antytyp – Jozue 6 cz. 1 i cz. 2

Boska Prawda

Czas ucisku – Izajasz 66:6

Błogosławieństwa i kary dla cielesnego

Łaska Boża w Wieku Ewangelii

Moc Boża, jako symboliczna ręka Boża

Wejście do ziemi obiecanej

Ofiaruj Bogu chwałę – Psalm 50:14

Uwielbienie dla Stwórcy – Psalm 8