Br. Nowak Grzegorz

Wielkie doświadczenie Apostoła Piotra

153 wielkie ryby

Przypowieść o skarbie

Izajasz 61:1-3

Modlitwa arcykapłańska Jezusa

Powiedz nam, kiedy się to stanie – Mat. 24:3

Możesz być zapisany w Księdze Żywota – Obj. 20:12

Niektóre myśli dotyczące wesela Barankowego i uczty weselnej

Trzy znaki

Dziesięciu trędowatych

Usłyszeć i zobaczyć – Dz. Ap. 9:1-15

Małżeństwo jest od Pana

Droga do Prawdy

Niektóre myśli z listu do Galacjan 5 rozdział

Napełnienie stągwi wodą i przemiana wody w wino

Wędrówka za Jezusem cz. 1 i cz. 2

Wesele Barankowe i uczta weselna

Niektóre aspekty języka, wyrażania się

Mateusz 16:24

Przypowieść o perle – Mat. 12:45-46

Okup – za kogo umarł Jezus?

Życie, śmierć i co dalej

Życie wieczne oferowane każdemu człowiekowi

Skarb

Przypowieść o owcach i kozłach

Józef – 1 Moj. 37

I ty zmartwychwstaniesz