Br. Machnio Jan

Obj. 15:1-3

Barnabasz

Dziedzice Królestwa – Mat. 18:1-10

Izajasz 53:2-12

Mąż Boży Daniel – Dan. 6:3

Pieśń Mojżesza i Pieśń Baranka

Procesja zwycięskiego Chrystusa – Efez. 4:8-11

Zach. 14:4

Królewskie panowanie Salomona

Ostatnie chwile życia i śmierć Mojżesza

Miłość do nieprzyjaciół – Mat. 5:44

2 Tym. 1:7

Kupujcie Prawdę a nie sprzedawajcie

Uczta w cichym domu – Jan 12:1-2

Pozaobrazowy Eldad

Ofiarnicza śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana

Poświęcenie – Rzym. 12:1

Miłosierdzie Dawida – 2 Sam. 9:1

Mat. 18:1-10

Izajasz 52:1-3 (początek słabsza jakość)

Światło

Namiot Zgromadzenia

Żyd. 5:7-9

Barnabasz – Dz. Ap. 11:22

Trzy dary Boże

Nasz Pan i Apostołowie

Potęga myśli w budowaniu charakteru

Wizja Królestwa Bożego

Abakuk 2:3

Psalm 122

W jaki sposób mamy sprawować nasze zbawienie – Fil. 2:12

Radość – Gal. 5:22

Ofiary za jednostkę, za rodzinę, za naród, za ludzkość

Nasze przyzwyczajenia

Modlitwa (część wykładu)

Daniel – kaznodzieja sprawiedliwości

Dawidowe wyznanie i przebaczenie

Izajasz 52:1-12 (słaba jakość na początku, ale bdb wykład)

Jak człowiek myśli w sercu swym, taki też jest – Przyp. Sal 23:7

Potęga myśli w kształtowaniu chrześcijańskiego charakteru – Fil. 4:8

Namiot Zgromadzenia ze specjalnego punktu widzenia