Br. Kordylewski Franciszek

Uzdrowienie gorzkich wód, 12 źródeł wód i 70 drzew palmowych

Ostrzeżenie ludu Bożego przed niewiernością

Przyszła światłość Twoja, powstań, rozjaśnij się – Izajasz 60:1-2

Bóg wskazuje drogę do Królestwa w słupie obłoku i ognia

Oszukanie nieprawości – 2 Tes. 2:9-12 – cz. 1 i cz. 2