Spis pytań Br. Gohlke A. – część 2

1. Drogi Bracie Gohlke, jak rozumieć tekst Ew. Jana 20:23, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane?
2. Proszę o wyjaśnienie Fil. 4:12. Umiem poniżać się i umiem obfitować. Czy to się odnosi do duchowych uniżeń czy do cielesnych powodzeń?
3. Czy Brat rozwiedziony na podstawie praw ludzkich może się żenić, uważając się być czystym przed Bogiem?
4. Czy jest właściwe, aby przy obchodzeniu Wieczerzy Pańskiej każdy miał swój kielich?
5. Czy dziś urodzone dziecko rodzi się na obraz i podobieństwo Boże?
6. Czy Jezus był kuszony przez szatana sugestią czy w sposób widzialny? Proszę o dokładne wyjaśnienie Mat. 4:1-11.
7. Co to jest okultyzm i jak mamy rozumieć dwóch Panów ze ślubowania Panu?
8. Czy nie należałoby w mannie w Ślubie Panu inaczej sformołować lub wykreślić: „chyba, że drzwi tego pokoju będą szweroko otwarte”. Uważam, że dla prawdziwie wierzących otwieranie drzwi jest niepotrzebne a wielu słysząc ten warunek gorszy się i uważa nas za fanatyków.
9. W Teraźniejszych Prawdach używa się obcych terminów szczególnie Quasi Wybrani, które powodują zamieszanie, bo nie informuje się co to określenie znaczy, a przecież dla Polaków można pisać po polsku lub przynjamniej w nawiasie wyjaśnić znaczenie tegoż. Nie wiem czy mam rację, czy w tym kryje się coś głębszego. Proszę o odpowiedź.
10. Czy wśród Obozowców Epifanii wszyscy będą ukoronowani wejściem na podium i otrzymaniem nagrody?
11. Czy są Młodociani Godni wśród zebranych Braci? Czy mogą być tacy wśród Świadków Jehowy?
12. Czy okup został zapłacony i zastosowany za Adama na Kalwarii?
13. Czy pogląd Brata Russella na temat stosowania zasługi Chrystusa a wyrażony w księdze pytań jest poprawny? Czy Brat Johnson inaczej tą sprawę rozumiał?
14. Czy w obecnym czasie klasa Niby Wybrańców korzysta z zasługi ofiary naszego Pana?
15. Czy po śmierci ostatniego członka Wielkiego Grona ubłagalnia jest kropiona w dalszym ciągu krwią cielca? Jeśli tak, to za jaką grupę ludu Bożego?
16. Czy nasz Pan z Kościołem, obecnie z Wielkim Gronem po rozpoczęciu się Wieczerzy Wesela Barankowego w pierwszym wstępnym zarysie po 22 października 1950 roku przed Wieczerzą w głównych zarysach w punktach od 2 do 7, które nastąpi po pokropieniu Ubłagalni krwią Kozła Pańskiego zstąpił z powrotem na ziemię od Ojca Niebiańskiego czy to dopiero nastąpi po zakończeniu się Wieczerzy w głównych zarysach?
17. Czy już odbyła się już Wieczerza Barankowa po zabraniu z ziemi ostatniego członka Wielkiej Kompanii?
18. Brat Gohlke oświadczył, że Jezus panuje pośród nieprzyjaciół. Nie może to być możliwe, o ile Jezus odbywa zaśłubiny w Niebie. Czy w Jego Królestwie nie będzie nieprzyjaciół? Jak to by się zgadzało z 1 Kor. 15:25,26?
19. Mieliśmy obietnicę, że zaraz po śmierci Brata Jolly’ego otrzymamy wyjaśnienie liczby 666 z Obj. 13:8. Jeśli jest to możliwe, to bardzo o to prosimy.
20. Proszę o wytłumaczenie pozafigury 2 Kron. 36:20-23 ze szczególnym uwzględnieniem pozafigury 70-ciu lat.
21. Jan 5:28. Jak długo będzie trwać godzina, gdy wszyscy, co są w grobach usłyszą głos Jego?
22. Zgodnie z odpowiedziami w Teraźniejszej Prawdzie z 1964 roku, str. 51-57 nr 215, jest podane, że rozmnożenie się rodzaju ludzkiego będzie się stopniowo zmniejszać, aż ku jego końcowi w Wieku Tysiąclecia, aż ono ostatecznie ustanie a również, że różncia płci stopniowo również będzie zanikać, a jak sprawa z wstępowaniem w stan małżeński w Tysiącleciu, gdyż te rzeczy są wymienione u Łuk. 20:34-36, że nie będą miały miejsca, lecz dopiero po zmartwychwstaniu, czyli dopiero z końcem Tysiąclecia, co również sugeruje Brat Russell w artykule Strażnicy z 1904 roku R-3471 Podobni Aniołom oraz w książce Odpowiedzi, str 269. Więc jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie? Czy to będzie tylko dla tych, co przeżyją ucisk, z tej generacji, czy również dla powstających z grobów dzieci?
23. Co znaczą księgi żywota?
24. Pewien Brat przypomina rocznicę śmierci Braci i Sióstr z naszego Zboru i prosi, aby na rozpoczęcie zebrania odśpiewano ulubioną pieśń Brata lub Siostry, których przypadła rocznica śmierci. Inni Bracia krytykują go mówiąc, że jest to czcenie zmarłych oraz że przypominać należy tylko rocznicę śmierci naszego Pana i Maluczkiego Stadka.
25. Uwaga dotycząca końca powołania do klasy Młodocianych Godnych.