Spis pytań Poznań 2002 rok

Wstęp.
1. Czym są konwencje Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania – zgromadzeniem jego członków czy mają inne znaczenie i charakter?
2. Kto ma prawo brać udział w konwencjach i w zebraniach świadectw?
3. Czy w nominalnym chrześcijaństwie są usprawiedliwieni, mam na uwadze kościół katolicki? Czy komunia przyczynia się do usprawiedliwienia, skoro wszyscy przystępują do niej?
4. Proszę mi objaśnić, czy Pan Jezus jest obecnie w niebie czy na ziemi jako istota duchowa? Dlaczego miałby być na ziemi, jeśli go i tak nikt z ludzi nie zobaczy oraz czy z nieba nie może królować nad ziemią? Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
5. Bracie Woźnicki, co Brat sądzi, minęło 40 lat Paruzji, 40 lat Epifani i następne 40 lat w 94-tym roku. W jakim okresie teraz żyjemy i kiedy będzie Królestwo Chrystusa na ziemi?
6. Żyjemy już 128 lat w Królestwie Chrystusa. Dlaczego na świecie jest więcej zła, niż przed 1874 rokiem? Przecież Pan Jezus związał szatana, a dał Prawdę ludziom, Brat Johnson pisał: w 1956 roku powstaną prorocy i będzie doskonały rząd na ziemi. Jak to pojąc i proszę wyjaśnić. Dziękuję.
7. Podczas wyborów Brat Starszy nie uzyskał odpowiedniej ilości wymaganych głosów – 75%. Zatem nie został wybrany na urząd Starszego. Następnie Zbór zaproponował Bratu Starszemu urząd Diakona, z czego dobrowolnie zrezygnował. Czy takie zachowanie nie świadczy, że Brat gardzi niższym urzędem i czy przy najbliższych wyborach ten Brat może być wybrany na Starszego?
8.
a) Czy zborowe wyłączenie kilku osób przez jedno głosowanie Zboru jest właściwe i zgodne z Pańskimi zarządzeniami pomimo prośby indywidualnego traktowania?
b) Jak należy traktować takie wyłączenie ze Zboru, gdzie 14 głosów było za wyłączeniem a 12 głosów było przeciwnych? Jak to pogodzić z radą Brata Russella z tomu 6-go, str. 513, gdzie jest napisane: wyrok powinien jednomyślny lub prawie jednomyślny?
c) Drogi Bracie, bardzo proszę odpowiedz na takie pytania:
1) Jeżeli Zbór jest święty, jest Panią swoich spraw, czy uchwały zborowe są ważniejsze od rad Sług Pańskich?
2) Czy Zbór może w swojej uchwale zabronić nagrywania np. zebrań gospodarczych, interesowych lub zebrań zeznań i modlitw swoim członkom?
3) Czy takie nagranie potajemne, lecz po czasie ujawnione można uznać za kłamstwo i nieposłuszeństwo Zborowi zasługujące na wyłączenie?
4) Czy może Zbór za takie grzechy wyłączyć większością jednego głosu, np. 14 za wyłączeniem a 13 przeciwnych i uznać wynik jako ważny?
5) Czy można za jednym głosowanie wyłączyć 3 osopby z tej jednej rodziny nie zastanawiając się nad winą każdej z osób oddzielnie?
Serdecznie dziękuję za wyjaśnienie myśli poważnego problemu naszego Zboru.
d) 1) Zaistniała taka sprawa w Zborze, że dwóch członków Zboru za jednym głosowaniem zostało wyłączonych bez podania zarzutów ich przestępstwa i możliwości obrony, o jakich pisze Pastor Russell w tomie 6-tym, str. 365, że grzech musi być ciężki i jawny? Jak uważać takie postępowanie większości Zboru? Czy Bracia są prawnie wyłączeni? Odbyło się to w trakcie zebrania gospodarczego.
2) Czy właściwa jest postawa większości zgromadzenia głosująca za wyłączeniem Braci nie znając i nie rozumiejąc sprawy (przyznając się do tego)? Dziękuję za odpowiedź. [To znaczy, że byli tacy, co głosowali i potem przyznali, że nie wiedzieli o co chodzi, no to dziwne – dodatek mówcy].
e) Drogi Bracie Woźnicki, bardzo proszę o odpowiedź na następujące poniższe dwa pytania:
1) a) Co jest powodem braku Błogosławionego pokoju w Zborze? Zbór jest podzielony, jest rozerweanie wśród Braci. Po wyłączeniu „złośników” 1 Kor. 5:11-13 a wola Zboru, świętej Boskiej instytucji nie była wolą Bożą 1 Kor. 3:16,17? b) Czy wyłączone osoby ze Zboru nie były „złośnikami”?
2) Czy domniemania i wmówienie a) okłamania Zboru – wyparcie się zarzuconych czynów oraz b) nieposłuszeństwo wobec Zboru – postępowanie wbrew uchwale Zboru może być podstawą wyłączenia ze społeczności zborowej?
f) Czy pod nieobecność osób, które wyjechały w pilnej sprawie Zbór może przeprowadzać zebranie dotyczące tych osób oskarżając i p;otępiając te osoby, podczas gdy te osoby regularnie uczęszczają na zebrania?
g) 1) Czy Zbór Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania jest świętą Boską instytucją?
2) Czy zawsze wola Zboru jest wyrażoną wolą Bożą?
3) Czy obowiązkiem każdego członka Zboru jest bezwzględne podporządkowanie się każdej decyzji i uchwale Zboru?
h) Bardzo proszę o wyjaśnienie następujących wersetów: 1 Kor. 5:7, 13, 1 Kor 3:16,17 oraz 1 Jana 3:14 w łączności z Ew. Jana 5:24.
i) Drogi Bracie Woźnicki. Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1) Czy wyłączenie ze społeczności zborowej Brata lub Siostry większością zaledwie jednego lub dwóch głosów, np przy stosunków 14 głosów za wyłączeniem a 13-tu lub 12 głosów przeciw wyłączeniu można uznać za ważne lub obowiązujące, ponieważ Brat Russell 1 6-tym tomie, str. 341 pisze, że „większość nie jest wystarczająca w decyzjach zborowych”, a na str. 342 „Ostrzeżenie i ostre potępienie Pana dla pasterzy rozpraszające owce podane przez Jer. 23:1,2,4”? Natomiast na str. 513 u dołu pisze Br. Russell, że w sprawie wyłączenia ze zboru: „wyrok powinien być jednomyślny lub prawie jednomyślny, choćby to wymagało odstąpienia od osobistych uczuć.”
2) Czy właściwe jest wyłączenie zbiorowe – 3 osoby za jednym głosowaniem, ponieważ taki taktyczny manewr pozbawił 2 osoby głosu i wniosek o wyłączenie wcale nie uzyskałby większości? Przy tym należy podkreślić, że osobom wyłączonym nie przedstawiono konkretnych zarzutów, ani udowodniono winy, lecz zarzucono, że nie podporządkowali się zarządzeniu Zboru, a Zbór jest święty. 2 Kor. 5:17. Jednocześnie oświadczam, że nie jestem stroną tego konfliktu Zboru, ani nie jestem zwolennikiem żadnej ze stron tego konfliktu, lecz tylko chodzi mi o właściwą interpretację zarządzeń Pańskich podanych przez Brata Russella, o zasadę i o Prawdę.
Pytania Poznań 2002 rok