Spis pytań Poznań 2001 rok

1. Czy dobrą rzeczą jest, aby Brat Starszy a wybrany wolą takiej większości cechuje się: kłótliwością w stosunku do rodziny (podczas gdy na zewnątrz błyszczy), wścibstwem (upodobaniem w podsłuchiwaniu i wymyślaniu różnych pozbawionych logiki rzeczy), kierujący się fałszywymi domysłami. Otwartą wrogością w stosunku do osób innych narodowości. Jeśli tak, to dlaczego, jeśli nie, to dlaczego?
2. Czy do prowadzenia zbiórki finansów zborowych jest lepsza skarbonka, czy też kieszeń marynarki Brata skarbnika?
3. Czy wysokość kwot pieniężnych przeznaczonych przez poszczególnych Braci lub Siostry powinna być jawna czy też nie?
4. Proszę o wyjaśnienie momentu pierwszego stanu 144000 członków Kościoła. Czy to było w 1878 roku czy w 1881? Dziękuję.
5. Proszę powiedzieć, jaka jest pozafigura Samsona? W Fotodramie pisze, że socjalizm, jak to rozumieć? Dziękuję.
6. Która noc jest wymieniona w 2 Moj. 12:42 – 14 Nisan czy 15 Nisan – noc wyjścia narodu Izraelskiego z Egiptu? W wielu Teraźniejszych Prawdach jest napisane, że 15 Nisan jest pierwszym dniem Święta Przejścia, Anioł śmierci przechodził w nocy 14 Nisan, w Biblii jest napisane o 7-mio-dniowym święcie Przaśników rozpoczynających się 15 Nisan. Uprzejmie proszę o zharmonizowanie tych faktów. Czy Święto Przejścia jest tożsame ze Świętami Przaśników?
7. Łuk. 16:8.
8. Czy należy respektować wszystkie zarządzenia Pańskie, bez wyjątku? Jeśli tak, co zrobić np. z przykazaniem Pańskim 1 Kor. 14:34, 37, 38. Jeśli nie, jakie przyjąć kryteria oceny? Które zarządzenia przestrzegać, a które nie?
9. Bracie Woźnicki, proszę o odpowiedź na następujące pytanie.
Brat Johnson pisał do Pielgrzymów, że jego Przedstawiciel nie ma kontroli nad pracą lokalnych Zborów, gdyż i Dom Biblijny, Epifaniczny takiej kontroli nie ma. Ale ma kontrolę nad ogólną pracą w Polsce, tj. że ma nadzór nad wyznaczeniem pracy dla Pielgrzymów, kolporterów, ochotników, Epifanicznego Domu Biblijnego. Jak to polecenie jest obecnie realizowane no i co jest tą ogólną pracą (Pielgrzymów, kolporterów, ochotników) a co lokalnych Zborów, gdyż sprawozdania publikowane w Teraźniejszej Prawdzie tego nie rozgraniczają i nie ukazują?
10. Dlaczego Ewangeliści są posyłani do Zborów z usługą, jeśli ich dział pracy jest służenie początkującym w Prawdzie i nią się interesujących?
11. Dlaczego nie ma kolporterów i praca kolporterska nie jest prowadzona, a przecież jest ona ogólną pracą, nad którą ma dozór Przedstawiciel?
12. Drogi Bracie, czy my będąc świadomi, tak szybko zbliżającego się Królestwa Bożego, czy powinniśmy się troszczyć o naszą przyszłość i ubezpieczać się w towarzystwach emerytalnych czy też ufać w Boską opatrzność? Czy jako lud Boży możemy ubezpieczać się od nieszczęśliwych wypadków czy tylko spolegać mamy na obiecanej pomocy Pana? Dziękuję.
13. Czy zarządzeniem Pańskim jest tylko to, co znajduje się w Biblii a Słudzy nam to wyjaśnili? Czy można uznać za zarządzenia Pańskie to, co napisał w literaturze Sługa a co nie ma odniesienia w Biblii, np. jaki powinien być procent przy wyborze Starszych zborowych?
14. Bardzo proszę o odpowiedź, czy jest właściwym dla Zborów, aby z artykułów, zawartych w Teraźniejszych Prawdach utworzyć broszury i odpłatnie je rozpowszechniać? Dziękuję.
15. Czy jest rzeczą właściwą, aby niediakoni wygłaszali prelekcje, wykłady w zakładach karnych, skoro niediakoni nie powinni mówić nawet szkółek proroczych? Dziękuję.
16. Brat Kiełbowicz zachęcał w swojej wypowiedzi o zakładach karnych, że każdy z Braci Starszych, który by chciał brać udział, może się zgłosić, jaką usługę mógłby spełniać miejscowy Brat Starszy?
17. Jak Brat Stegliński może spełniać pracę sekretarza Ruchu, jeśli warunki zdrowotne nie pozwalają mu je wykonywać? Czy jest zgodne z zasadami Pańskimi, aby Brat Woźnicki zastępował go w tej pracy, zamiast obrać innego zdolnego do tej pracy Brata?
18. W Teraźniejszej Prawdzie nr. 461 jest podany tytuł: Czy się ostoi dzieło naszego Pastora? Ja wierzę, że to, co Brat Russell pisał, to się wszystko wypełnia. Czy taki tytuł może prowadzić do zwątpienia dla Braci słabych? Proszę o odpowiedź, jeśli taka nie zaszkodzi Braciom?
19. Jak długo Brat powołany do modlitwy na zebranie, powinien mówić modlitwę, bo niektórzy mówią modlitwę około 8 minut, aż o wszystkim wypowiedzą się? Proszę o odpowiedź.
20. Drogi Bracie, czy Zbór może zobowiązać poprzez uchwałę zborową każdego członka Zboru do dawania określonej kwoty pieniędzy?
21. Na konwencji w Katowicach odpowiedział Brat, że lokalny Starszy nie ma prawa służyć w innym zborze na jego zaproszenie. A jak to pogodzić z suwerennością Zboru i tym co pisał Br. Johnson? TP nr 94, str. 37, paragraf 33, cytuję: „Przeto miejscowi Starsi … mogą także na zaproszenie służyć innym Zborom.”
22. Jak rozumieć słowa z Teraźniejszej Prawdy nr 402, cytuję: Jak są ograniczeni lokalni Starsi, a szczególnie słowo „ograniczeni”, jako zakaz służenia w innym Zborze? Czy słowo ma inne znaczenie? To pytanie daję dlatego, gdyż na te słowa powoływał się Brat w odpowiedzi jako dowód, że lokalni Starsi nie mają prawa służyć w innym Zborze, nawet jeśliby byli o to poproszeni?
23. Dlaczego rozpowszechnianie 7-go tomu groziło aresztowaniem Braci z Towarzystwa w czasie drugiego uderzenia Jordanu? Za co byli aresztowani Rutherford i jego towarzysze?
Pytania Poznań 2001 rok