Spis pytań Kraków 2000 rok

1. Bracie Woźnicki. Na to pytanie nie było odpowiedzi w Poznaniu. Proszę teraz odpowiedzieć. Czy dawanie ogłoszeń w czasopismach okultystycznych o leczeniu refleksologią (patrz 3-ci punkt Ślubu). Bardzo proszę o odpowiedź.
2.
a)
W Teraźniejszej Prawdzie nr 168 str. 5 pisze: innymi słowy nie ma widzialnej, ogólnej organizacji Kościoła Boga żywego, która czyni rozmaite Zbory lub rozmaite jednostki organicznie częściami ogólnego ciała widzialnego (takie jak np. ŚDRM). Np. ŚDRM byłaby ciałem, gdyby nauka J.K. była prawdziwa. Lecz istnieje odkrycie lokalnego kościoła w postaci zborów lokalnych zewnętrznie zorganizowanych”. Powstaje więc pytanie: Jak Świecki Ruch Misyjny Epifania składający się ze Zborów będących widzialnymi ciałami religijnymi może nie być widzialnym ciałem religijnym, jeżeli jest nawet podmiotem prawa, posiada osobowość prawną, której Zbory nie posiadają, mimo to są ciałami religijnymi.
b) Jeśli Świecki Ruch Misyjny Epifania jest ruchem, działalnością a nie organizacją, a to rzekomo, że nie ma płatnych kaznodziei to czym stają się zbory po ich zcentralizowaniu w ŚRME i rejestracji w 1949 roku (zgłoszenie do rejestracji) przestały być widzialnymi ciałami religijnymi (organizacjami). A co stało się z tym ruchem? Jest on widzialny czy niewidzialny?
c) Br. R.G. Jolly pisze, że LHMM (czyli Świecko-Domowy Ruch Misjonarski) jest agencją, urządzeniem interesowym, przewodem finansowym, jego stosunek do ogólnego Kościoła jest taki, jak w WTB, czyli w Strażnicy, za życia Brata Russella i łączenie go z Kościołem, jak chciał uczynić J.K. jest bezbożnym małżeństwem. Patrz TP 168, str. 11. Jak więc można było uniknąć takiego bezbożnego małżeństwa przy włączeniu ŚRME – zbioru lokalnych kościołów, zborów do urządzenia interesowego i uczynienia jego częścią LHMM? Patrz statut ŚRME, par. 2-gi.
3.
Proszę o wytłumaczenie 10-go rozdziału wersetu od 1 do 4 księgi Objawienia oraz ewentualne z braku czasu podania odpowiedniej literatury biblijnej.
4.
Zasada życia Logosa została umieszczona w człowieku Jezusie. Czy ta sama zasada życia został odtworzona przy zmartwychwstaniu Jezusa w nowym ciele? Co to w ogóle oznacza: zasada życia?
5.
Drogi Bracie Woźnicki. Wiadomo, że zebrania w Zborach naszego Ruchu są dostępne dla każdego. Kto ma chęć uczestniczenia i skorzystania z takich spotkań? Ale czy: 1) można kategorycznie odmówić przyjmowania emblematów podczas uroczystości obchodzenia Pamiątki śmierci naszego Pana osobie, która sama siebie uważa za poświęconą i jednocześnie oficjalnie, np. w zeznaniach oświadcza, iż jest anarchistą a w luźnych rozmowach twierdzi, że wymordowałby wszystkich księży? 2) Czy z taka osobą można sympatyzować a nawet witać się serdecznie tak, jak z innymi Braćmi? Nadmieniam, że ta osoba nie jest członkiem zboru. Po przeprowadzce do naszej miejscowości do zboru od czasu do czasu przychodzi, jak jest Brat z pielgrzymską usługą, lecz o członkostwo nie poprosiła, bo twierdzi, że to dziwny zwyczaj. Zachowanie jej podczas Pamiątki też wymagałoby ostrożnie mówiąc pewnych uwag. Za te dobre porady z góry dziękuję.
6.
Kto jest organizatorem konwencji w Polsce? 1) Czy Brat Hedman przez swojego Przedstawiciela? 2) Świecki Ruch Misyjny Epifania? 3) Zarząd Ruchu?
7.
Drogi Bracie. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Czy w Tysiącleciu, w Restytucji nie będzie rozwijana miłość bezinteresowna? Ja rozumiem, że miłość bezinteresowna nie tylko miłość do nieprzyjaciół, lecz czynienia dobrze, realizowanie miłości z umiłowania Boskich zasad, co wydaje się być podstawą czy warunkiem otrzymania życia wiecznego. Dziękuję za odpowiedź.
8.
Bracie Woźnicki. Bardzo proszę o odpowiedź, czy właściwym jest w czasie uroczystości pogrzebowych odmawiać modlitwę Pańską? Dziękuję.
9.
Drogi Bracie Woźnicki. Czy możesz dać nam obietnicę na tej konwencji w Krakowie, kiedy będą wydane 1-szy i 2-gi tom epifaniczny? Dziękuję.
10.
Chciałbym się dowiedzieć, kto jest w Prawdzie – Świadkowie Jehowy, epifania, czy Wolni Badacze Biblii?
11.
Chciałbym się dowiedzieć, czy przekład Biblii Nowego Świata wydany jest dobrze przetłumaczony przez Świadków Jehowy?
12.
Bracie Woźnicki. Czy wydanie tomów epifanicznych pozostawiłeś już dla Ojców Świętych Starego Testamentu?
13.
Drogi Bracie Woźnicki. W jaki sposób mamy przestrzegać obecnie Mój Specjalny Ślub w punkcie 4-tym? Czy ten Ślub dotyczy tylko Kościoła? Dziękuje za odpowiedź.
14.
W artykule Niewola i wyzwolenie Izraela Br. Johnson pisze, że wyrażenie Jehowa nie jest właściwe i najprawdopodobniej powinno się wymawiać Jahwe. Dlaczego więc nasza literatura używa nadal formy Jehowa a nie Jahwe, jak to ma miejsce np. w literaturze Braci Wolnych?
15.
Dlaczego, gdy Kain i Abel składali ofiary dla Boga, tylko ofiara Abla została przyjęta? Słyszałem, że Kain składał na ofiarę zbytki ze swoich plonów. Czy to prawda? Czy w tym przypadku Bóg wymagał krwawej ofiary?
16.
Proszę o podanie logicznego ciągu myślowego, który mam nadzieję, że udowodni myśl Br. Johnsona. E 1 że mieszkanie naszego ukochanego Boga jest na Plejadach. Br. Johnson wskazuje na Psalm i Ijoba, ale te wersety nie są dla mnie jednoznaczne. Mam nadzieję, że analiza tych wersetów będzie dla mnie pomocna. Dziękuję.
17.
Czy jest różnica pomiędzy wyrażeniami: typ, figura, obraz?
18.
Proszę o szczegółowe wytłumaczenie Mat. 10:21, 34, 35, 36 i 37, i Mich. 7:6. Pokornie dziękuję za odpowiedź.
Pytania Kraków 2000 rok