Spis pytań Bydgoszcz 1996 rok

1. Czy Ruch opiekuje się obozami młodzieżowymi?
2. Nawiązuję do pytania wyjaśnianego w Łodzi. Tam był odnośnik w tym pytaniu do 5-go tomu, pamiętam odnośnie Przybytku, w broszurkach jest to na str. 96, pytanie dotyczące 4 Moj. 4:10, i tego co jest napisane w Cieniach Przybytku: Gdy Izraelita przyniósł ofiarę na grzech do kapłanów po Dniu Pojednania, kiedy ofiary były dokonane, oni wszyscy jedli w Świątnicy Najświętszej (4 Moj. 18:10).
3. Jak możemy odnieść się do wierszy Mat. 27:52,53 jeśli greckie manuskrypty będące do dziś w dyspozycji nie wskazują na to, aby wiersze te były dopiskiem?
4. Czy Brat może być wybrany na Diakona, jeśli nie jest przekonany, że Brat Johnson był Sługą postawionym na czasie?
5. Proszę o wyjaśnienie z proroctwa Ezech. 15 rozdział, co przedstawia winny krzew?
6. Skąd wiemy, że Maria jest członkiem Kościoła?
7. Czy powinniśmy śpiewać pieśni wyrażające uczestnictwo w Wysokim Powołaniu, śpiewając pieśni wyrażamy przecież nasze uczucia. Czy śpiewając takie pieśni, nie mając nadziei Wysokiego Powołania, nie popadamy w konflikt z naszymi uczuciami?
8. Proszę uprzejmie o odpowiedź, czy nieuczęszczanie na zebrania zborowe jest grzechem?
9. Czy niewłaściwą jest rzeczą kształcenie dzieci na wyższych uczelniach a także w różnych kierunkach: np. wyczyn sportowych, … zainteresowaniach, klubów sportowych.
10. Jak osoby, które mają wielkie pragnienie zeznać się na zebraniu świadectw, nie mogą tego uczynić z powodu słabości cielesnych, nie mogą skorzystać z tego zebrania i otrzymać zbudowanie?
11. Wiemy, że nie wolno na daremno używać imienia Bożego, ale niestety, zdarza się takie, że Siostry i Bracia w Panu to robią stosując zwroty: O Boże!, O Jezu! w języku potocznym. Może publiczne zwrócenie na to uwagi przez Brata spowoduje, że niektórzy się zastanowią, bo chyba nawet o tym nie myślą?
12. Mar. 11:12-14, 11:19-20. Dlaczego nasz Pan spowodował uschnięcie drzewa figowego? Werset 13 mówi, że nie był czas figom. Proszę o wyjaśnienie.
13. Proszę o informację, czy Sztandar Biblijny musi być druk niebieski, słabo czytelny, a czyta go większość osób starszych? A Teraźniejsza Prawda, czy powinna by ć drukowana na tak dobrym papierze drogim?
14. Jaka jest podstawa biblijna naznaczenia Braci Ewangelistów, Pielgrzymów – „odgórnie” a nie przez głosowanie wszystkich Braci i Sióstr?
15. Czy poza klasami, jak Starożytni Godni, Młodociani Godni, Quasi Wybrani pozostała ludzkość będzie wchodzić w związki małżeńskie i rodzić dzieci?
16. Czy jest rozsądne rozpoczynanie zebrań na konwencji o godzinie 8-mej? Pytanie zadaje Siostra z małymi dziećmi, problem ten mnie nie dotyczy, tylko takich Sióstr.
17. Dlaczego nie są podpisywane nazwiskiem autora artykuły w T.P. i S.B. Być może, ze jedna lub kolejne kilka osób z pewnością wolałoby wiedzieć, czyj tekst czyta i wtedy, bo jest podpisany.
18. Z ilu i jakich rang anielskich pochodzą upadli aniołowie, demony? Dziękuję za odpowiedź.
19. Czy cierpienie (pokuta za świadomy grzech) jest cierpieniem doświadczającym w przyszłości budowaniu charakteru?
20. Czy członkowie Wielkiego Grona, Starożytni Godni i Młodociani Godni, gdy będą w naturze duchowej, będą mogli materializować się?
21. Gdy każdy w związku nie może zaspokoić swoich potrzeb seksualnych, w związku małżeńskim, czy wtedy onanizm jest grzechem?
22. Jak pogodzić naszą pewność postępowania, w ramach chrześcijaństwa z naszym przypisywaniem sobie winy w pewnych sytuacjach, gdy występuje nieporozumienie pomiędzy dwoma lub trzema osobami, np. w głoszeniu Prawdy, i wśród innych sytuacjach życiowych?
23. Proszę wytłumaczyć dlaczego za podstawę do obliczenia daty Pamiątki śmierci naszego Pana bierzemy noc nowiu chronologicznego, tzn. wtedy, gdy księżyc jest dla nas niewidoczny, skoro za czasów Jezusa obserwowano cienkiego sierpa i na tej podstawie ustalono nowy miesiąc? Czas pomiędzy nowiem astronomicznym a pojawieniem się sierpa może wynosić nawet 24 godziny a to by oznaczało, że data Pamiątki może być jeden lub dwa dni później.
24. Jak rozumieć werset Kaznodziei Salomonowego7:16, który mówi: Nie bądź nazbyt sprawiedliwy, ani zbyt mądrym, przeczbyś miał do zguby przychodzić? Czy nie mamy być sprawiedliwymi?
25. Izaj. 30:20
Pytania_Bydgoszcz_1996_rok