Br. Foryś Henryk

Odkupienie dokonane przez Jezusa jest łaską Bożą dla wszystkich ludzi

Cierpliwość w ucisku

 Jezus, pierwsza ofiara Dnia Pojednania – 3 Moj. 16:11-14

Służba Bogu

Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego – Psalm 141:8-14

Albowiem dziecię narodziło się nam – Izajasz 9:6

Narodzenie naszego Pana – Łuk. 2:12-14

Dlaczego to zło przyszło na Chrześcijan? – Izaj. 56:10

Pożerające bestie – Izajasz 56:9

Obietnice Boże na dzisiejszy czas – Psalm 32:8

W rękach Twoich są czasy moje – Psalm 31:16

Jubileusze

Przebieg ostatniej Wieczerzy

Właściwa ocena drugich

Jezus naszym Pasterzem

Chrystus i Jego Królestwo

Obfitość Łaski Bożej uczy postępowania w uczynku dobrym

Naucz nas obliczać dni naszych – Psalm 90:12

1 Tym. 6:6

Nadzieja Zbawienia dla Adama i jego rodzaju – Izaj. 25:9

Miłość Chrystusowa

Symboliczne poruszenie niebem i ziemią

O miłości

Sprawiedliwy jako cedra na Libanie rozmnoży się

Myśli przed Pamiątką

Dzień Pański

W nadziei się weselący – Rzym. 12:12

Wybór klasy Poświęconych Obozowców Epifanii

Ojcowskość Boga

Tylko wierz – Mar. 5:26

Zbawiciel świata przepowiedziany w proroctwie – Izajasz 53

Kąsanie i pożeranie jedni drugich

Boskie elementy charakteru – Ozeasz 12:5

Trzy drogi

Sympozjum:  Trzy światy

Chrześcijańska krystalizacja charakteru drogą do zwycięstwa –

1 Tes. 3:13

Pobożność życiem w poprzestawaniu na swym – 1 Tym. 6:6

2 Moj. 12:1-10

Odkupienie dokonane przez Jezusa jest Boską łaską dla wszystkich ludzi

O cierpliwości w ucisku

Wizja Królestwa i poprzedzające go wydarzenia