Spis pytań Poznań 2010 rok

1. Proszę wyjaśnić Ew. Łuk. 22:7-8, który to był Nisan, koniec 13-go Nisan, czy początek 14-go Nisan – przygotowanie baranka? Dziękuję za wyjaśnienie.
2. 2 Moj. 20:17. Czy ten 17 werset nie dotyczy ludu Bożego? Tam jest: nie będziesz pożądał… takich, takich rzeczy, a na końcu: ani żadnej rzeczy: domu, żony, niewolnicy, i sługi itd., wszystkiego co ma, jako właściciel, ani żadnej jego rzeczy.
3.
Czy tajemne występki nie są grzechem dla ludu Bożego?
4.
Jakie jest znaczenie ważności zebrania świadectw i co się z niego uczymy w naszym życiu codziennym i zborowym życiu?
5.
W artykule Ofiary Książąt Wieku Ewangelii jest napisane, że każdy ruch Maluczkiego Stadka po śmierci tego ostatniego członka był zamieniany w sektę. Jak to się ma po śmierci ostatniego członka w Ruchu Epifanii? Czy Świecki Ruch Misyjny Epifanii jest też sektą czy nie?
6.
Brat, który miał usługę pielgrzymską w pewnym zgromadzeniu i prosił o przesunięcie usługi na inny termin, prośbę do Zboru skierował nie przez sekretarza Zboru, w którym miał usługę, lecz przez Brata danego Zboru, do którego dzwonił w innej sprawie prosząc o przedstawienie jego sprawy. Brat przedstawił w Zborze, i zbór wyraził zgodę i Bracia prosili, by Brata, aby powiadomił tego Pielgrzyma. Niektórzy Bracia skarżyli Brata miejscowego Zboru, że jest tym, co się robi „ów starszy”. Czy przekazanie prośby czyni danego Brata „ów starszy”?
7.
Proszę o wyjaśnienie podczas zebrania świadectw, jakie obowiązki ma przewodniczący tego zebrania? Czy ma komentować doświadczenia Braci? Czy ma reagować na wypowiedzi Braci czy Sióstr, w których są poruszane sprawy innych Braci. O ile już dopuścił się na wypowiedzi, które dotyczyły innych Braci, czy powinien przeprosić?
8.
Od pewnego czasu Bracia Starsi Zboru po zakończeniu zebrania oświadczeń stosują metodę zbiorowego zgłaszania Braci i Sióstr o prośbę o modlitwy. Choć rzadko kto wie, która osoba prosi o modlitwę, bo oprócz Brata prowadzącego nie można zauważyć ani usłyszeć, kto prosi o modlitwę. Kto chciał się pomodlić, uczynił to w czasie zebrania. Stosowana metoda raczej przypomina zwyczaj, jaki panuje w kościele katolickim, zwany wspominkami w czasie świąt listopadowych, gdzie na karteczkach podaje się nazwiska osób, za którymi księża mają modlić się. Proszę o podanie, jakie zdanie ma Brat na ten temat.
9.
Czy jest właściwe, że w zebraniach oświadczeń relacjonuje się całą rozmowę przy okazji głoszenia Prawdy osobom obcym?
10.
Czy przy badaniach bereańskich przy odpowiedzi, dwóch do trzech osób powołanych przez przewodniczącego odpowiada jeszcze pięciu do sześciu a nawet więcej osób na ten sam temat nie wnosząc nic nowego, a przewodniczący pyta: kto jeszcze chciałby zabrać głos?
11.
Czy Ewangelista może zapraszać chór zagraniczny do występów w Zborach?
12.
Proszę o wytłumaczenie tekstu Izaj. 45:7, szczególnie proszę o wytłumaczenie słów: w stwarzaniu złe lub ja przygotuję zbawienie jak i nieszczęście, ja Pan czynię to wszystko.
13.
Proszę Brata, wiemy, że Żniwo Wieku ewangelii trwało 40 lat. Jedną z czynności Żniwa jest zbieranie pszenicy do gumna, natomiast ostatnie ziarno zostało zabrane w osobie Br. Johnsona w 1950 roku, czy nie należy sądzić, że Żniwo trwało 80 lat, tj. od 1874 do 1954?