Spis pytań Łódź 2003 rok

1. Proszę o wyjaśnienie wersetu Izaj. 65:23. Bardzo serdecznie dziękuję.
2. Jak rozumieć drugą część tekstu z 2 Moj. 23:19 odnośnie koźlęcia?
3.
Jaką postawę mam zachować w sytuacji, która budzi kontrowersje.
4.
Jak w pobożny sposób przedstawić nienawiść do grzechu?
5.
Jak zmotywować i zachęcić do trwania w aktywności, w poświęceniu tych, którzy w nim słabną? Dziękuję za odpowiedź.
6.
Proszę Brata o wyjaśnienie, czy Apostołowie i inni członkowie Kościoła gdy otrzymali te dary zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy mówienia językami, czy rozumieli ci Bracia sami, gdy mówili językami, czy to raczej było mechaniczne przez działanie Ducha Świętego, bo niektórzy mówią, że oni, Apostołowie, rozumieli to, jak potrzebny był tłumacz, czyli Brat posiadający dar tłumaczenia.
7.
Bardzo proszę o pomoc w zrozumieniu poniższych kwestii. W przypowieści o robotnikach pracujących w winnicy, Mat. 20:1-16, Br. Johnson podaje daty poszczególnych godzin wezwań. Według nie np. godzina jedenasta zaczęła się w lutym w 1908 roku a skończył w czerwcu w 1911, o ile dobrze pamiętam. Skoro ci, który dobrze zaczęli pracować o godzinie jedenastej, pracowali tylko godzinę, a więc jak rozumiał do końca dnia, powinni rozpocząć pracę w czerwcu 1911 roku, a zakończyć w październiku 1914 roku. Dlaczego Br. Johnson ostatnią godzinę pracy kończy na 3 lata i 4 miesiące przed zakończeniem całego okresu? Dziękuję.
8.
Mówi się, że z tych, którzy wyszli z Egiptu mając więcej niż 20 lat, do ziemi obiecanej weszli tylko Jozue i Kaleb, a co z kapłanem Eleazarem, o którym również (Jozue 17:4), który musiał mieć więcej, niż 20 lat, kiedy wychodził z Egiptu, skoro został wkrótce kapłanem. Czy na podstawie 4 Moj. 14:29 jest powiedziane, że kara dotyczy wszystkich zapisanych z Izraela oraz 4 Moj. 1:47, gdzie jest powiedziane, że Lewici nie zostali policzeni razem z całym Izraelem. Czy można przyjąć, że całe pokolenie Lewiego było wyłączone z tego przekleństwa? Dziękuję za odpowiedź.
9.
Czy Izraelici obchodzili rokrocznie baranka w czasie podróży po pustyni, czy dopiero po wejściu do ziemie chanaanejskiej?
10.
Czy można w hotelu organizować wieczorne śpiewy hotelowe, które nie są ujęte w planie konwencyjnym?
11.
Czy można spotkać się w hotelu w gronie młodzieży i razem czytać i rozważ Teraźniejszą Prawdę? Dziękuję za odpowiedź.
12.
Drogi Bracie, w jakiej formie mogłyby odbywać się nie objęte programem spotkania młodzieżowe, na których przewodniczy jeden z Braci Starszych? Całkowite zakazanie takich spotkań byłoby wielką stratą dla spragnionych nauk młodych ludzi będących sierotami w Prawdzie.
13.
W jakich okolicznościach młodzież może się spotykać, aby dyskutować o Słowie Bożym, aby to było zgodne z wolą Bożą i Jego Planem? Młodzi mają wiele pytań i wątpliwości a także mają chłonne umysły i chcą czas konwencji w pełni poświęcić Panu. W czasie konwencji mamy jedyną taką możliwość na taką społeczność. Uprzejmie proszę o rozstrzygnięcie tego problemu, z góry serdecznie dziękuję.
14.
Jak należy rozumieć słowa, iż młodociani rozmawiający lub śpiewający w hotelu do godz. 22-giej należy rozpędzić przez przy pomocy służb hotelowych.
Pytania Łódź 2003 rok