Spis pytań Br. Jolly R. – 1972 część 8

1. Bracie Jolly! Czy taki Brat, który upada kilkakrotnie, a reformuje się i pokutuje, a za jakieś dwa lata popełnia ten sam upadek i trzy razy ponownie płacze jego serce. Przyrzeka ślubując więcej wobec Braci nie praktykować. On oświadcza, że w ten sposób ponownie kompletnie dobić go chce szatan, aby go publicznie poniżyć wobec Braci i świata. Drogi Bracie Jolly! Uprzejmie proszę, aby moje postanowienie i ślub były przy pomocy i Łasce Bożej trwałe i abym nad samym sobą mógł odnieść zwycięstwo. Proszę gorąco o modlitwy za mną i radę oraz czy ja utraciłem moje stanowisko jako Młodociany Godny przed Panem?
2. Czy w Wieku Ewangelii Wielkie Grono jako jednostki były pod Przymierzem Sary, a od kiedy jako klasa jest pod Przymierzem Abrahama?
3. Drogi Bracie, proszę o podanie rad względem organizowania zebrań zgromadzenia domowego, gdyż dotychczas nie są one organizowane w naszym kraju.
4. Jak rozumieć, aby utrzymać czyste serce i starać się o to?
5. Co znaczy mężnie sobie poczynać?
6. Bracie Jolly, proszę o odpowiedź, czy można udać się na pogrzeb bliskiego sąsiada i uczestniczyć w obrzędach pogrzebowych w kościele rzymsko-katolickim?
7. Czy Brat może być mianowany na Ewangelistę gdy nie jest Bratem Starszym w zgromadzeniu, ponieważ w zgromadzeniu jest wiele rozbieżności na tym punkcie i wątpliwości? Proszę o wyjaśnienie.
8. Bracie Jolly, proszę wyjaśnić, jaka jest różnica między typem a figurą? Daj przykład.
9. Jaka jest różnica pomiędzy namaszczeniem a spłodzeniem z Ducha Świętego?
10. Jak rozumieć albo jaka jest różnica być spłodzonym a być kierowanym Duchem Bożym, tak jak to jest?
11. Jak rozumieć, że Nowe Stworzenie naszego Pana przez 3 dni zasnęło?
12. Proszę Brata powiedzieć, czy Nowe Przymierze jest już rozpoczęte, czy jeszcze nie?
13. Drogi Bracie Jolly, powiedz kiedy będzie ustanowione Królestwo Boże i kiedy zaczną powstawać zmarli z grobu?
14. Drogi Bracie Jolly, czy Bóg wystawiając Adama na próbę ryzykował, albom posyłając Swego Syna dla odkupienia ludzkości ryzykował?
15. Drogi Bracie Jolly, czy jeżeli jest Siostra w domu sama to do modlitwy jest konieczne, aby miała przykrycie na głowie?
16. Bracie Jolly, proszę o odpowiedź na następujące pytanie: czy jest dobrą lub złą rzeczą uczestniczyć na konwencjach innych grup ludu Bożego?
17. Jan Chrzciciel był największym z proroków. Czy także był największym ze Starożytnych Godnych?
18. Drogi Bracie Jolly. Proszę dać odpowiedź: Napominajcie jedni drugich. Niektórzy Bracia zasypiają duchowo i cieleśnie na zebraniach. Gdy się zwraca uwagę, to odpowiadają tekstem Pisma Świętego: Pilnuj sam siebie.
Pobierz pdf