Br. Chilczuk Mychajło

Zdobycie nowej siły – Izajasz 40:31

Wzrost duchowy

Bądźcie naśladowcami moimi – Efez. 5:1

Do kogoż pójdziemy? – Jan 6:68

Królestwo Boże

Odnowienie

Izajasz 61:3

Trzy obietnice – Psalm 32:8

Pracowitość

Bądźcie naśladowcami Boga – Efez. 5:1

Izajasz 61:3 – Miętne

Słuchanie Słowa Bożego – Łuk. 11:27-28

Bezpieczeństwo ludu Bożego w czasie ucisku