Spis pytań Br. Armstrong R.E. – część 8

1. Efez. 2:13-18, szczególnie wiersz 15 „aby dwóch stworzył w samym sobie”.
2. Efez. 6:1,2. Słowa: toć jest pierwsze przykazanie jest obietnicą. Co Święty Paweł przez to rozumiał?
3. 1 Tym. 5:9-10. Co oznaczają słowa „wdowa niech będzie obrana”? co za wybór miał Święty Paweł na myśli?
4. Kaz. Sal. 3:14,15. Bóg odnawia to, co przeminęło, a Objawienie Jana mówi: „oto wszystko nowe czynię”.
5. Psalm 127:2. „Pan umiłowanemu swemu sen daje”, a praktycznie, wielu z dzieci Bożych nie ma dobrego snu nawet przy zażywaniu leków nasennych.
6. Proszę o odpowiedź: co znaczy liczba 666 w Objawieniu św. Jana?
7. Bracie Armstrong! Wytłumacz mi, czy Siostrze poświęconej nie należy rozmawiać z drugą już 5 lat?
8. Obj. 7:1. O ilu wiatrach tu jest mowa – czterech czy o pięciu?
9. Jaka jest różnica pomiędzy spłodzeniem z Ducha a być prowadzonym przez Ducha Św.?
10. Czy Kościół był tymczasowo usprawiedliwiony i kiedy następowało ożywione usprawiedliwienie?
11. Dz. Ap. 2:17. Czy wyrażenie: wylanie Ducha w ostateczne dni z tego tekstu odnosi się do obecnego czasu lub też do przyszłości?
12. Jaka jest różnica pomiędzy ucztą a weselem Baranka? Kiedy nastąpi wesele i kto będzie w nim uczestniczył?
13. Proszę odpowiedzieć na pytanie: Czy jest różnica pomiędzy złem a grzechem? Jeśli jest, to co było pierwsze?
14. Zach. 8:23. Proszę wytłumaczyć ten wiersz, kto jest tym Żydem?
15. Bracie Armstrong! Jak możemy rozumieć myśl Brata Russella, że Niemcy popadli do większej niewiary aniżeli inne narody, gdy była tam prowadzona reformacja przez Lutra? Ta myśl jest podana w 1 tomie Boski Plan Wieków. To jest podane, gdzie jest tablica różnych chrześcijan.
16. Bracie Armstrong, ja Cię gorąco proszę, wytłumacz co jest ze mną? Od dłuższego czasu ciągle się czegoś boję, takie nieraz myśli dostaję, że ktoś chce mnie zabić, czy brak wiary to jest, czy coś innego ze mną jest nie w porządku?
17. Kaz. Sal. 5:14,15. Co to jest miasto małe i ludzi mało, kto jest król możny, a kto jest mąż ubogi a mądry? Proszę o wytłumaczenie.
18. 1 Król. 13:24-30, Proszę o wytłumaczenie co przedstawia lew w tych tekstach, trup, prorok i osioł?
19. Która śmierć jest przyjacielem człowieka – adamowa czy wtóra?
Pobierz pdf