Słowo Boże

Br. Ryl Otton – Słowo Boże – Izajasz 40:8

Br. Schmidt Edmund – Słowo Boże natchnione – 2 Tym. 3:16

Br. Sułyja Władysław – Życie Słowem Bożym – Mat. 4:4