114 – W Chrystusa dążę ślad

1. W Chrystusa dążę ślad,
Bo w Nim nadzieja ma;
Z Nim cierpieć zawsze jestem rad,
On mi nagrodę da.

2. Udzielić, Panie, chciej
Pomocy w czarną noc;
Odwagę w serce moje wlej,
Wybawi mię Twa moc.

3. Lecz wierzę z całych sił,
Że kto zaufa Ci,
Ten szczęśliw będzie w Tobie żył,
Aż po wieczyste dni.

4. Miłości Twojej blask
Ogarnia cały świat;
Przez Ciebie spłynie tysiąc łask,
W Królestwie przyszłych lat.

5. Więc dzięki, Panie, Ci!
Za dobrodziejstwa zdrój,
Twa łaska jako słońce lśni,
Nade mną, Panie mój!