Spis pytań Poznań 2003 rok

1. Jak Brat Woźnicki rozumie list w sprawie usług, a zdanie to brzmi, że Zbór prosi o usługi od czasu do czasu a szczególnie w święta?
2. 3 Moj. 13:49. W TP ’38-38 w wyjaśnieniu tego wersety czytamy wyrażenie: Będzie ukazana kapłanowi także znaczy, że którykolwiek Kapłan lub Młodociany Godny widząc wypadki prawdziwego przywłaszczania władzy szczególnie w starszym powszechnym, powinien zwrócić na nią uwagę Jezusowi w Jego działaniu w tych sprawach przez swoje Oko, Usta i Rękę. W takich wypadkach oni nie powinni tego uważać za obmawianie. Czy ta powinność zawiadamiania jest również powinnością poświęconych Obozowców Epifanii? Czy nie wykonanie tej powinności owocuje utratą Boskiej Łaski? W jaki sposób technicznie to zwrócenie na nią uwagi Jezusa powinno być przeprowadzone? Nie chodzi mi drogi Bracie byś wyjaśniał co to jest chwytanie władzy, co oznacza trąd, na szacie itp. Mnie chodzi o ścisłą odpowiedź odnośnie powinności powiadamiania.
3. TP ’60-75, TP ’97-66. Po każdym z takich aktów odrzucenia w. 1 pozafiguralny Samuel smucił się z powodu odrzuconych, tzn. wodzowie Maluczkiego Stadka w denominacjach smucili się z powodu złego stanu, w jaki popadli odrzuceni przez Pana tracący korony wodzowie. Wodzowie Małego Stadka bowiem wolni byli od zawiści, miłowali tracących korony wodzów i w sposób naturalny smucili się z powodu coraz głębszego upadku tych ostatnich, grzech i błąd i taktyczne omyłki. Co to są taktyczne omyłki i podaj jakiś przykład?
4. Jest tu taki sygnał w sprawie telefonów komórkowych.
5. Czy Nowe Przymierze jest Przymierzem wiecznym czy tylko na 1000 lat?
6. 1 Moj. 6: 2 jest podane, że synowie Boży brali sobie córki ludzkie za żony, czy to dotyczyło również szatana, dawnego Lucyfera? Czy on też w tym brał udział, czy tylko niektórzy z aniołów, ponieważ u nas w zgromadzeniu jeden z Braci starszych prowadząc badanie podsumowując myśli akapitu, powiedział, że szatan był pierwszym, który wziął jedną lub kilka niewiast za żony i dał w tym przykład aniołom, że tak mogą czynić i że taką myśl możemy przyjąć? Ponieważ tak mówią mitologie i chociaż Biblia tego nie mówi, ale można to uznać, że tak było. Czy to nie jest wprowadzaniem obcego ognia według 3 Moj. 10:1 do zgromadzenia ludu Bożego? Jeśli się podaje obce myśli czy własne, czy takie zanieczyszczanie różnymi błędami może podobać się Panu? Obj. 22:18,19.
7. Drogi Bracie Woźnicki. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób mogą być organizowane zebrania publiczne na Ukrainie z udziałem Braci z Polski? Dziękuję.
8. Co znaczy, że słowa te (Rzym 8:29-30): że Pan kogo chce, tego przejrzał a potem przeznacza? Od czego to zależy i czy wszyscy ludzie mają taką możliwość? Jeżeli nie, to kto?
9. Jak powinno się odnosić do osoby w chrzcie: w imię czy do imienia Boga, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego? Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, gdyż różnie Braci Pielgrzymi to interpretują i podają.
10. Jak ustosunkować się do komentarza różniącego się od komentarza do Biblii Brata Russella a mianowicie Efez. 3:19, miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość. W słowie przewyższającą znaczy raczej, że jest trudna do zrozumienia przez ludzką znajomość.
Pytania Poznań 2003 rok