Spis pytań Poznań 1998 rok

1. W jaki sposób aniołowie po zmaterializowaniu się mogli przekazać pierwiastek życia będąc bezpłciowymi?
2. Jakie fakty są początkiem i końcem Wieku Żydowskiego i Wieku Ewangelii?
3. Nie mogę jasno chwycić chronologicznych wydarzeń z księgi Sędziów, rozdział 1 i 2.
4. Jeśli ktoś nie jest pielgrzymem, ewangelistą lub starszym, czy może (wykonując małą pracę kolporterską) powoływać się, że jest przedstawicielem świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania?
5. Drogi Bracie! W jaki sposób można zareagować na jakieś błędy lub kontrowersyjne poglądy pojawiające się na wykładach wygłaszanych przez Braci? Przykłady: klonowanie jest metodą kopiowania identycznych osobników, a nie nauką o ulepszeniu człowieka. Niektórzy Bracia głoszą, że był to w czasach Apostołów niealkoholowany napój z rodzynek, podczas gdy niewymienione elementy budynku winnicy np. tłocznia, zdają się temu przeczyć. Z takiego hipotetycznego napoju z rodzynek nie da się otrzymać octu mimo, że proces otrzymywania octu z wina jest w Piśmie Świętym wspomniany. Czy mamy aktywnie zwalczać je poprzez pytania i rozmowy, czy też pomijać je jako nieważne dla Prawdy powodując rozpowszechnianie się niecałkowicie sprawdzonych opinii wśród Braci?
6. Jest Babilon duży i Babilon mały. Czytamy często, o sektach małego Babilonu. Kto wchodzi w skład tych sekt i czy Wolni Badacze wchodzą w skład tego małego Babilonu? Bardzo bym prosił o naświetlenie tej sprawy.
7. Czy Brat, który przeżył tragedię w swym życiu a za jej skutki obarcza najbliższych i swymi uczuciami okazuje brak miłości odtrącając ich, może jednocześnie stwierdzać, że nade wszystko miłuje Boga? A Pismo Święte stwierdza, że nikt nie może miłować Boga, którego nie widzi, nie miłując bliźniego, którego widzi. Czy taka kombinacja: miłość do Boga a niemiłość do bliźnich jest możliwa i czy jest akceptowana przez Boga? Za odpowiedź serdecznie dziękuję.
8. Drogi Bracie Woźnicki. Nasi Bracia z Francji, z USA wyjeżdżają do Izraela, czytamy o tym w Teraźniejszej Prawdach. Bracia Wolni zapraszają Żydów mesjańskich na swoje konwencje. Czy my mamy również z tymi Braćmi kontakt? Bardzo prosimy o informacje na ten temat. Dziękuję.
9. Czy w badaniu bereańskim w Zborze można badać artykuły wzięte z angielskiej Teraźniejszej Prawdy, która jeszcze w języku polskim w naszych TP nie ukazały? Co doradzasz nam drogi Bracie w tej kwestii?
10. Drogi Bracie. Czy Bracia usługujący Słowem Prawdy z upoważnienia świeckiego Ruchu będąc jednocześnie poinformowani o konflikcie między Braćmi mogą rozpowszechniać po innych Zborach krzywdzące opinie o drugiej stronie konfliktu? Dziękuję za odpowiedź.
11. Chciałbym przy zachowaniu wszelkich rad Pańskich należeć do sąsiedniego Zboru, który jest również niedaleko od mojego miejsca zamieszkania. Co należy w tej sprawie uczynić?
12. Drogi Bracie. Jeśli Brat jest niezgodny z niektórymi naukami epifanicznymi a nawet z niektórymi naukami Brata Russella a prosi Zbór o przyjęcie go za członka Zboru, jak Zbór ma postąpić w takiej sytuacji?
13. Drogi Bracie Woźnicki. Ja od młodości jestem wychowany w rodzinie katolickiej i regularnie uczęszczałem na wszystkie nabożeństwa a opuszczenie choćby jednego powodowało wyrzuty sumienia, i gdy teraz obserwuję lud Boży i wielu nagminnie opuszczający nabożeństwa, to boleję nad tym, bo wiem i widzę, że to przynosi duchowe szkody, wielu zgorszyło się z tego powodu, wielu nowicjuszy opuściło zgromadzenia, na ten temat prawie się w ogóle nie mówi w wykładach, nie pisze w literaturze, a przecież opuszczenie zebrań jest fałszywą czcią i totalnym niedbalstwem i jeszcze czymś więcej, mnie to mocno osłabia. Dziękuję za wypowiedzenie się w tej sprawie.
14. Często w rozmowach a także z mównicy pada zdanie, Jezus był kuszony we wszystkim oprócz grzechu. Czy nie do grzechu kusił go szatan na puszczy, a jak nie do grzechu, to dlaczego go kusił?
15. Pytanie to, które chcę wstawić wyjaśnił już Brat na jesiennej konwencji w Katowicach a mimo to w dalszym ciągu są zdania podzielone, szczególnie wśród pielgrzymów. Pytanie: do których owiec należą obecnie się poświęcający. Brat w Katowicach odpowiedział, że do drugich, z czym wielu się zgadza, ale są pielgrzymi, którzy stanowczo twierdzą, że do pierwszych. Proszę bardzo jeszcze raz to wyjaśnić.
16. Co Brat sądzi na temat transfuzji krwi? Proszę o odpowiedź w oparciu o tekst Dz. Ap. 15: 20-29.
17. Jak Adam i Ewa zaludnili całą kulę ziemską? Jak to jest możliwe, przecież kazirodztwo jest grzechem? Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.
18. Drogi Bracie, mam pytanie odnośnie Kaina i Abla. 1 Moj. 4:1-5. W jaki sposób Bóg okazał przyjęcie ofiary Abla a odrzucenie ofiary Kaina? Drugie pytanie: 1 Moj. 4:15 Bóg położył znak, piętno na Kainie. Co to był za znak?
19. Izaj. 65:23. Proszę o wytłumaczenie Izaj. 65:23 ze zwróceniem uwagi na słowa: a nie będą płodzić na postrach, bo będą błogosławieni przez Pana, oni i potomkowie ich.
20. Moje pytanie odnośnie piramidy Izaj. 19:19, 20. Stanie ołtarz Pana w ziemi egipskiej. Dlaczego ołtarz? Przecież piramida nie jest ołtarzem. Ołtarz, to miejsce składania ofiar, przed ołtarzem jeszcze jest słup.
21. Drogi Bracie Woźnicki. w Ewangelii Mat. 28:11 jest powiedziane, że wielu od wschodu i zachodu słońca usiądzie z Abrahamem, Jakubem i Izaakiem w Królestwie Niebieskim. A przecież będą oni pełnili urząd w Królestwie ziemskim w Tysiącleciu. Jak klarownie należałoby ten tekst zinterpretować?
22. Drogi Bracie. Czy pojęcie nauki o Armagedonie dotyczy tylko drugiej fazy ucisku, symbolicznego trzęsienia ziemi, Obj. 16:16, 18, czy rozciąga się na wszystkie fazy wielkiego ucisku, to jest symbo9licznych wiatrów, trzęsienia ziemi i ognia 1 Król. 19:11.
23. Jeśli jest to możliwe, proszę o wyjaśnienie rozdziału proroctwa Joela ewentualnie podanie literatury wyjaśniającej ten temat.
24. Czy lud Boży oświecony Prawdą Epifaniczną powinien korzystać z usług różnych uzdrawiaczy, np. leczących akupunkturą, akupresurą lub diagnozujących poprzez odszukiwanie chorób z oczu lub na odległość? Jakie w tym przedmiocie jest stanowisko naszego Ruchu?
Pytania Poznań 1998 rok