Spis pytań Lublin 2002 rok

1. Proszę Brata wytłumaczyć, co znaczą te słowa Daniel 12:7 i jakim czasie tu mówi się? Bardzo dziękuję. Proszę o wytłumaczenie księgi Daniela 12:11, 12 werset, co znaczą 1335 dni? Do czego albo do kogo to należy? Dziękuję za odpowiedź. Bardzo, bardzo.
2. Obj. 14:4 podaje, że członkowie Kościoła 144000 z niewiastami się nie pokalali. W jaki sposób i w jakim znaczeniu się to stało, jeśli oni do 1878 roku znajdowali się w sektach Babilonu?
3. Czy właściwe jest odpowiadanie na „pytania”, które są adresowane imienne wobec Braci w celu dyskredytacji, jak to miało miejsce w Krakowie?
4. Czy właściwe i zgodne jest ze słowną regułą czynienie wyraźnej aluzji pod adresem Braci a nawet oskarżanie w głoszonych kazaniach nazywanych wykładami bez dania im możliwości odpowiedzi na takie aluzje i ataki?
5. Jest ogólnie znany fakt, że Br. Johnson ostro sprzeciwiał się centralizacji zborów w 35-tym roku, a uczynione to zostało w 1950 roku. Dlaczego ten stan istnieje dotąd, jeśli już obecnie istnieją nieograniczone możliwości urządzenia tych spraw godnie z zasadami biblijnej organizacji Kościoła i świeckim prawem Trzeciej Rzeczpospolitej?
6. Dlaczego zbory Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania nie mają osobowości prawnej jak inne kościoły i wyznania? A to obecnie jest możliwe w obecnej strukturze organizacyjnej.
7. Czy jest właściwym odsunięcie od usługi ewangelickiej itd. dotyczy właśnie działalności ewangelisty, jego charakteru służby, która została niewłaściwie oceniona, i oczywiście krytyka pod tym względem.
8. Drogi Bracie. Niektórzy Bracia wyłapują drobne błędy lub drobne uchybienia Braci, zapisują je skrzętnie i przy okazji albo bez okazji całymi latami wytykają je uchybienia publicznie rozdmuchując je do monstrualnych rozmiarów. Zbór dostaje już od tego obrzydzenia, ale uwagi nic nie dają. Czy można tu zastosować regułę naszego Pana z Ew. Mateusza? Jak postąpić, jeśli te praktyki dotyczą więcej niż jednej osoby?
9. Byliśmy wstrząśnięci odpowiedziami na pytania w Poznaniu. Ale ciągle jedna osoba kryje się w Ruchu. Mieliśmy wrażenie, że usiłowano wówczas zrobić sektę ze Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania. Wiemy jak w takich wypadkach postępował Br. Johnson, narzędzie Pańskie. Bracia z tego zboru twierdzą, że ani Brat ani brat X nie rozmawiali ze zborem na temat ich doświadczeń.
10. Czy Jezus od urodzenia do 30-go roku życia był doskonały? Br. Russell w Książce Pytań na str. 154 pisze: On był zawsze doskonały. Lecz do doskonałości męskiej doszedł dopiero w 30-tym roku swego życia. Gdy narodził się, stan jego był święty, niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników, był doskonałym dziecięciem, był doskonałym chłopcem, doskonałym młodzieńcem i ostatecznie doskonałym mężczyzną. W Teraźniejszej Prawdzie z listopada 1924 roku str. 75 pisze: lecz niektórzy mogliby dać zarzut, że Jezus nie miał również doskonałego powietrza, doskonałego pokarmu itp. ale jednak miał prawa życiowe. Na to odpowiadamy, że Jezus do 30-go roku życia nie był człowiekiem doskonałym. Dlatego od swego narodzenia aż do 30-go roku był uważany od Boga, jak Adam w czasie procesu stworzenia, to jest od czasu, gdy Bóg zaczął formować ciało Jego, aż do czasu, gdy się stał duszą żyjącą – doskonałym człowiekiem.
11. Kto może przewodniczyć i mieć wykład do wyborów, czy tylko przewodniczący danego Zboru, czy może mieć inny starszy danego zboru, gdyż u nas tylko przewodniczący ma ten przywilej, gdyż mówi, że taka jest zasada a sekretarz tak w składzie zborowym to ujmuje? Dziękuję za odpowiedź.
12. Drogi Bracie. Podczas chrztu niektórzy Bracia używają innych słów, niż zaplanowanych na podstawie Mat. 28:19 i zamiast w imię Ojca wypowiadają do imienia Ojca tłumacząc objaśniając z 6-go tomu. Jeśli moment zanurzenia jest odpowiedni do udzielenia takich wyjaśnień, to może należałoby zastąpić słowo „chrzest” „zanurzeniem”, a „imię” „charakterem” i to taką formułę zalecać wszystkim do używania. Jeśli nie jest to odpowiedni moment, to może należałoby uczulić Braci usługujących podczas chrztu na biblijną formułę a wszelkie wyjaśnienia przedstawić podczas wykładu. Z poważaniem dla ciebie i sprawy chrztu ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
13. Literatura podaje, że do kościoła nominalnego należą poświęceni, usprawiedliwieni i hipokryci. Czy można więc powiedzieć, że Świecki Ruch Misyjny Epifania jest kościołem nominalnym?
14. Czy jest wskazane, aby podczas symbolu chrztu mówić, że kogoś przyjmujemy do społeczności epifanicznej?
15. Czy Brat prowadzący zebranie pieśni o modlitw może pozwolić na odczytanie również Psalmu? W naszym zborze przydarzył się taki przypadek jeden starszy ostro krytykował starszego, który to zebranie prowadził i stwierdził, że nie wolno. Nie wolno odczytać Psalmu, to jest zabronione. To jest zebranie pieśni o modlitw. Dziękuję za odpowiedź.
Pytania Lublin 2002 rok