Br. Woźnicki Piotr cz. 1

1 Sam. 7:3

Oczyszczanie samych siebie cz. 1 i cz. 2

Miłość Boża – Juda 20,21

Sześć Boskich słów drugiej tablicy Zakonu

Oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia Pańskie – Izajasz 52:11

Sąd i miłosierdzie – Jakub 2:13

Ocuć się, który śpisz – Efez. 5:14

Ufność

Kielich

2 Moj. 1:6-22

Budowanie wieży Babel

Przyp. Sal. 2:4-5

Kol. 1:12-18

Próba ludu Bożego przy końcu Wieku

Psalm 68:1-5

Radość w uciskach

Żołnierz krzyża

Lud Boży ponad bojaźnią

Miłosierdzie

Modlitwa Dawida

Izajasz 66 rozdział cz. 1 i cz. 2

Niesienie krzyża cz. 1 i cz. 2

Drzewo figowe – Łuk. 13:6-9

1 Sam. 1 rozdział cz. 1, cz. 2 i  cz. 3

Izajasz 52:1-12

Izajasz 65:17-25 – Susiec 2007r.

Dawid cz. 1 i cz. 2

Izajasz 65:17-25 – Gliwice

Grzeszna niewiasta

Miasta ucieczki

Królestwo w sprawiedliwości

Księga Daniela 6 rozdział – cz. 1, cz. 2 i cz. 3

Nie szukam woli swojej, ale tego, który mnie posłał – Jan 5:30

Mądrość – Przyp. Sal. 2:5-6

Dziesięć słów cz. 1 i cz. 2

Bałwochwalstwo przy złotym cielcu 2 Moj. 32:1-8

Błogosławienie dzieci

1 Moj. 12:10-20

4 Moj. 14 cz. 1 i cz. 2

Pokuta

Prawda i jej zarządzenia

Pastor Russell cz. 1 i cz. 2

Psalm 91:1-6

Wolność – 3 Moj. 25:9-10

Żyd. 6:4-6 cz. 1 i cz. 2

Psalm 46 – Kowno

Przyp. Sal. 4:10-19

Radość ludu Bożego wśród ginącego starego świata – 1 Kor. 4:4

Jozue 22 cz. 1 i cz. 2

Kapłan wielki nad domem Bożym

Izajasz 65:17-25 – Gdańsk

Droga Chrześcijanina

Duch Święty pocieszający lud Boży

Brat Russell

Objawienie 15:2

Objawienie 19:5-9

Posłannik Epifaniczny – Ijob 1:1-5

Księga Estery 1 cz. 1 i cz. 2

Księga Estery 2 cz. 1, cz. 2 i cz. 3

Księga Estery 3 cz. 1 i cz. 2

Księga Estery 4 cz. 1 i cz. 2

Księga Estery 5 cz. 1 i cz. 2

Nie miłujcie świata

Psalm 19:13-15

Poświęcenie

Rozdzielenie Eliasza i Elizeusza (dwa nagrania tego wykładu)

Psalm 139 cz. 1 i cz. 2

Psalm 15:1-5

Posłuszeństwo

O zaufaniu niechwiejącym się

Wola Boża w naszym poświęceniu

To jest ciało moje – Mat. 26:26-28

Radość

Abraham

Kaznodzieja Salomonowy 12:1 – cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4

Psalm 15

Psalm 23

Psalm 32

Nieskończoność Boga cz. 1 i cz. 2

Daniel 3 rozdział cz. 1 i cz. 2

Przyp. Sal. 3:1-17

1 Kor. 15:33

Pastor Russell

Roczne godło 1997 rok cz. 1 i cz. 2

1 Król. 1 rozdział cz. 1 i cz. 2

Daniel 3:16-18 cz. 1 i cz. 2

Miłosierdzie

Nowe niebo, nowa ziemia

Rzym. 12:12

Modlitwa

Czujność

Tablice Zakonu cz. 1 i cz. 2

Żyd. 10:21-23

Radość ludu Bożego

Zatacza obóz Anioł Pański

Psalm 45

Psalm 46

Psalm 91 – Poznań

Psalm 91 – Katowice

Psalm 133

Przeciwności w naszych doświadczeniach – 1 Kor. 16:9

Psalm 84

2 Kor. 9:8 (roczne godło 2009 rok) – cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4

Królestwo w sprawiedliwości – Psalm 97

Przypowieść o zagubionym groszu – Łuk. 15:8-10

Psalm 68:1-4

Psalm 46 – Susiec

Psalm 97 – Kołobrzeg

Psalm 91 – cz. 1, cz. 2 i cz. 3

Boski Plan pokazany w rodzinie Abrahama 1 Moj. 24 – cz. 1 i cz. 2

Tablice Zakonu – 2 Moj. 20:1-17 cz. 1, cz. 2 i cz. 3

Psalm 46

Pozostałe wykłady na następnej stronie

Tam będą dodawane następne nowe wykłady