Spis pytań Wrocław 1994 rok

1. Jeśli jesteśmy za coś więc wdzięczni, ile razy powinniśmy za to dziękować Bogu, a ile razy człowiekowi, który wyrządził to dobro?
2. Czy dzień sądu z 2 Piotra 3:7, 8 już się rozpoczął, a jeśli tak, to w jakim znaczeniu?
3.
1 Kor. 14:34, 35 odnośnie kobiet, niewiast, które mają milczeć w kościele, w zborze.
4.
Gal. 1:19. Chodzi o znaczenie wyrażenia: „Brat Pański” z tego tekstu. Czy Jakub z Gal. 1:19 i Dz. Ap. 15:13 oraz autor listu Jakuba, to ta sama osoba?
5.
1 Tym 2:5, 6 Czy Jezus jest obecnie pośrednikiem? Jak możemy go pogodzić z resztą Biblii?
6.
1 Kor. 11:5. Czy Siostry, wtedy, kiedy sie nie modlą ani nie prorokują, czyli np. w czasie wykładu, mogą nie nakrywać głowy?
7.
Dz. Ap. 15:20. Jak w kontekście wiersza 19-go (o Zakonie) mamy rozumieć słowo nierząd?
8. Czy jest rzeczą właściwą, że skarbnik nie wystawia puszki, tylko bierze pieniądze prosto do kieszeni? To jest krępujące.
9.
Kiedy znowu Brat przyjedzie na konwencje w Polsce?
10.
Czy J.F. Rutherford był członkiem klasy wtórej śmierci?
11.
Czy Bóg kiedykolwiek w przyszłości wśród innych istot dozwoli na zło?
12.
Pytanie dotyczy członków Maluczkiego Stadka i Wielkiej Kompanii. Czy są jeszcze jacyś na ziemi, a jeśli nie, to jak można to udowodnić z Biblii?
13.
Pytanie dotyczy sądu nad upadłymi aniołami, który rozpoczął się w Epifanii i rozdziela tych pokutujących od tych niepokutujących. Czy ten sąd się skończył, czy też będzie trwał dom końca Restytucji?
14.
Jak mamy rozumieć to, że Ruch Epifanii nie jest ruchem religijnym, ale funduszem interesowym?
15.
Dowody biblijne na to, że powołanie do Młodocianych Godnych ustało w 1954 roku.
16.
Dz. Ap. 13:45, 46. Czy ten tekst nie sugeruje, iż ci, którzy nie uwierzyli, poszli na wtórą śmierć?
17.
Rozwój Nowego Stworzenie jest porównane do rozwoju płodu ludzkiego od spłodzenia do narodzenia z Ducha. Przed narodzeniem z Ducha Bóg testował zarodek Nowego Stworzenia jako istoty żywe. Rzym 8:10, Gal. 4:6,7 jako swoje dzieci, jako swych synów. Czy przez analogię nie należałoby rozumieć , że płód w łonie matki jest przez Boga traktowany jako istota żywa i w związku z tym On uznaje aborcję za rzecz niedozwoloną? Psalm 139:13.
18.
Pytanie dotyczy psów. Czy one w Biblii reprezentują pogan czy sekciarskich wodzów? Psalm 22:17.
19.
Czy już żyjemy w okresie Tysiąclecia?
20.
Co Brat sądzi na temat korespondencji?
21.
Antytyp dla Kościoła, wędrówek Izraela po puszczy. Antytyp wkroczenia Izraela do Chanaanu.
22.
Dlaczego artykuły na temat Pamiątki Wieczerzy Pańskiej otrzymujemy w Teraźniejszej Prawdzie dopiero w maju a nie przed Pamiątką?
23.
Co Brat sądzi o czytaniu romansów?