Br. Mintura Henryk

Cześć dla Boga i jej ważność

Jezus, potężny Władca i Wybawiciel – Mat. 1:21

Zachowanie wiernych w czasie ucisku

Samson – cz. 1 i cz. 2

Śnieg i grad symbolem ucisku cz. 1 i cz. 2

Obowiązki względem Boga

Psalm o utrapieniach – Psalm 120

Możliwość poznania Boga – Rzym. 1:20

Odpowiedzi na pytania 2008 rok cz. 1 i cz. 2

Właściwe wychowanie dzieci

Nieprzemijająca wartość Słowa Bożego

Ucisk zbliża się już

Opowieść o miłości

Samson

Psalm 34:8

Wybawiciel od śmierci Chlebem Żywota

Nie zaniecham cię, ani cię opuszczę – Żyd. 13:5

Gdy Bóg był sam

Psalm 27:1-4

Psalm 22 cz. 1 i cz. 2

Ale jedno czynię – Fil. 3:14

Jezus, prawdziwa światłość

Pośmiertne poselstwo Mojżesza – 5 Moj. 6:1-12

Dz. Ap. 20:28-31

Szatan naśladuje prawdziwą religię

Wspomnienia z podróży do Chanaan

Owce Moje głosu Mego słuchają

Izajasz 52:12

Obietnica Boża: Będę z Tobą – Izajasz 43:2

Tyś jest skałą moją – Psalm 31:4

Jezus przygotowuje lud do Królestwa

Dawid i Goliat

Ostatnia obietnica naszego Pana

Kute blachy Eleazara

Życzenia Boże dla nas

Samuel

Poświęcenie Świątyni Salomona

Któż uwierzył kazaniu naszemu

Trzeci zakaz, jaki Bóg dał Nazarejczykom

Według rady Swej prowadź mię – Psalm 73:24

Jezus udoskonalony przez cierpienia

Przyjaźń Boga

Walka ludu Bożego z grzechem

Ostatnia obietnica Pana

Wybory Sług

Nazarejczycy Wieku Ewangelii – 4 Moj. 6:2-5 cz. 1 i cz. 2

Który wydany jest dla grzechów naszych

Trzeci zakaz, jaki Bóg dał Nazarejczykom

Ostatnie dni Dawida cz. 1 i cz. 2

Przy górze Synaj

Zdobycie Jerycha

Boska Opieka i przygotowanie nas do Królestwa Bożego

Nakarmienie ludu – Jan 6:5-14

Biblia, Słowo Boże – Izajasz 40:8

Czego Bóg od nas wymaga? – Mich. 6:8, Mat. 11:29

Podróż Izraela do Góry Synaj

Oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia Pańskie – Izajasz 52:11

Sprawiedliwość Boża

Jan 5:1-9

Wybawienie w odpowiedzi na modlitwy

Apostolskie zlecenie Tymoteuszowi – 2 Tym. 3:14 – 4:8

Znienawidzony bez przyczyny

Potrzeba miłosierdzia

Łaska Boża – 2 Kor. 6:1

Kogo się mam lękać? Pan jest Zbawieniem moim – Psalm 27

Pieśni Stopni – brak zakończenia

Psalm 122 – pieśń stopni

Mar. 5:26, Żyd. 10:23

Wszystko jest możliwe – Mar. 9:23

Stopnie wiary – Jan 4:50

Mar. 9:23

Dobre wyznanie i następujące potem próby cz. 1 i cz. 2

Posłańcy okresu Laodycejskiego cz. 1 i cz. 2

Błogosławieństwo w domu Jehowy

Miłość Boża, która pokazuje się w nas

Niebiosa opowiadają chwałę Bożą

Przedśmiertne poselstwo Mojżesza

Świątynia Salomona – cz. 1 i cz. 2

Izajasz 43:2

Izajasz 52:12

1 Tym. 6:13-16

Błogosławieństwa dla nowej Jerozolimy i przez nową Jerozolimę – cz. 1 i cz. 2

Młode lata Jezusa

Zniszczenie Niniwy – cz. 1 i cz. 2

Nasze obowiązki względem ludu Boga i Jezusa

Tyś jest skałą moją i twierdzą moją – Psalm 31:4

Obraca burzę w ciszę

Gdy Bóg był sam

Dawid – typ Onego Sługi

Czy ucztujesz z Panem? – Obj. 3:20

Przypowieść Pana o pokorze i gościnności

Święte i żarliwe uczucia

Samson – cz. 1 i cz. 2

Góra Domu Pańskiego

Izajasz 43:2

Mat. 11:29

Dz. Ap. 20:28

Potok dający życie

Psalm 22