Br. Kiełbowicz Kazimierz

Pocieszające przesłanie od naszego Pana Jezusa Chrystusa

Bądźmy wierni Bogu – Obj. 2:10

Jeden mężczyzna i siedem niewiast – Izaj. 4:1

Miłość Boża dla wszystkich poświęconych – Izajasz 56

Duch światowy zagraża rodzinom ludu Bożego

Sposób spożywania pokarmu ze stołu Pańskiego – 1 Kor. 10:21

Śluby i ich dotrzymywanie

Podstawa naszego Usprawiedliwienia cz. 1 i cz. 2

Koinonia

Jezus nasz Zbawiciel

Kochający Jezus – Jan 14:21

Ostatnia Wola i Testament naszego Pana Jezusa Chrystusa

Nasz Pan najlepszym przewodnikiem ludu Bożego – Izajasz 52:12

On Jedyny nasz Zbawiciel

Przewodnictwo Boże dla Jego ludu

Szukanie społeczności z Bogiem

Boski sposób wybierania Sług

Narodzenie Jezusa – Mat. 1:21

Wierność Bogu

Szukanie społeczności z Bogiem

Ograniczony dostęp do Góry Synaj

Chrześcijański bieg

Duchowy wzrok i jego wady – 2004 rok

Jezus Zbawiciel wszystkich ludzi – 2004 rok

Nie bój się – 2004 rok

Pójdźmy za Jezusem – 2004 rok

Łapanie lisów – 2004 rok

Bądźmy wiernymi Bogu – 2004 rok

Rewolucjonizm objawiający Lud Boży – 2005 rok

Rozpoznawanie znaków czasów – 2005 rok

Miłość do Boga pozwala znosić wszelkie trudności – 2006 rok

Posłuszeństwo – 2006 rok

Napomnienie Mojżesza do posłuszeństwa – 2007 rok

Pójdźmy śladami naszego Pana Jezusa – 2007 rok

Troska Ap. Pawła o Zbory Pańskie – 2007 rok

Życie Mojżesz – figura i pozafigura cz. 1 i cz. 2 – 2007 rok

Bądźmy prawdziwymi nazarejczykami – 2007 rok

Bądźmy wiernymi Bogu – 2007 rok

Małżeństwo ustanowione w planie Bożym – 2008 rok

Radosne obchodzenie świąt w Izraelu – 2008 rok

Przygotowanie do Święta Pańskiego – 2009 rok

Obowiązek przestrzegania znaków i symboli – 2009 rok

Przykazania – 2010 rok

On Wierny Sługa – 2010 rok

Przyjmowanie Posłanników Bożych – 2011 rok

Boski sposób obierania Sług – 2011 rok

Bóg w domu – 2012 rok

Bóg wasz doświadcza was – 2013 rok

Odpuszczenie grzechów na pewnych warunkach – 2013 rok

Czekanie na Wolę Pana – 2014 rok

Badanie, doświadczanie naszych serc – 2014 rok

Szukanie społeczności z Bogiem – 2015 rok

Trzy klasy grzeszników Wieku Ewangelii – 2015 rok

Słup obłoku i ognia – 2016 rok

Szukanie społeczności z Bogiem – Psalm 84:26

Boski sposób wybierania tych Sług i konsekwencje nieprzyjmowania tych Sług

4 Moj. 6:1-9

Król szczęścia i Pokoju

Szacunek dla świętych zgromadzeń

Wierność Bogu – Obj. 2:10

Pocieszające przesłanie od Pana Jezusa – Bielsko-Biała

Szukajmy społeczności z Bogiem

Nazarejczyk

Oczyszczanie ludu Bożego pokazanego w oczyszczaniu Lewitów

Bądźmy gorliwymi Nazarejczykami

Nasze czasy w proroctwach

Pocieszające przesłanie od zmartwychwstałego Jezusa

Nazarejczyk

Słowo Boże życiem wiecznym

Bądźmy wiernymi Bogu

Poświęcenie i próby naszego Pana wzorem dla poświęconych

Bądź wierny aż do śmierci

Kuszenie Pana Jezusa

Siedem sposobów właściwego postępowania Chrześcijanina

Przyjęcie Boga, przyjęcie Jezusa oraz przyjęcie Ich przedstawicieli

Złudzenie – potężna, nowoczesna broń w rękach szatana

Warunki oświecenia w Jezusie Chrystusie – Efez. 5:14

Bądźcie wierni, jak Nazarejczycy – 4 Moj. 6:1-9

Dwie trąby – 4 Moj. 10:1-10

Duch Boży w dniu Pięćdziesiątnicy

5 Moj. 13:1-5

Słowo Boże życiem wiecznym

Harfa Boża

Królestwo Boże pokazane w śnie Nabuchodonozora

Doświadczenia ludu Bożego z tytułu wierności Prawdzie

Dobry charakter Daniela

Sługa okresu Epifanii

Siódma trąba wydaje głos

Daniel i jego towarzysze