Spis pytań Br. Jolly R. – część 2

1. Jak się zapatrujesz i czy jest właściwą rzeczą, gdy Bracia się witają przez pocałowanie w twarz? Brat Russell mówi w księdze pytań, że Brat Pielgrzym mnie pocałował i miałem doświadczenie z tego powodu, jak to należy rozumieć?
2. 5 Moj. 23:1-3. Co znaczy: nie wnijdzie też Amonita i Moabita do zgromadzenia Pańskiego ani 10-te pokolenie ich nie wnijdzie do zgromadzenia Pańskiego aż na wieki? Brat Johnson mówi, że ich pozafigury wnijdą w 10-tym stuleciu do Królestwa Bożego. Jaka była sprzeczność?
3. Czy Starszy powinien być tolerowany przez Zbór, jeżeli on w celu obniżenia autorytetu drugiego Starszego zarzuca przed Zgromadzeniem: proszę Braci, oto nauczyciel drugich, uczy karności, lecz sam nie poszedł, ale swoje dzieci posłał kraść. Też inni donosili, że miało to mieć miejsce około 20 lat temu.
4. Czy jest na miejscu i wolą Bożą, aby Starszy wyrażał się do jednostki lub Zboru: ja ciebie lub was wykarmiłem cieleśnie i duchowo.
5. Mat. 9:10-15.
6. Kto zabił czerwoną jałowicę w figurze i pozafigurze?
7. Jeżeli jeden z małżonków umrze a drugi wchodzi w okresie krótszym niż 2 miesiące ponownie w związek małżeński czy przez to przestąpił prawo Boże? Jeżeli tak, to czy Bracia za taki postępek powinni gromić Brata, prześladować, nienawidzić, obmawiać?
8. Przez większość głosów zostałem wybrany jako Brat Starszy, a w następną niedzielę jedna część Zboru proponowała, gdy przyjedzie Brat Stachowiak odebrać mnie stanowisko Starszego a gdy Brat Stachowiak przyjechał, to część Zboru milczała. Bracie Jolly, czy mam na następnych wyborach przyjąć kandydaturę za Brata Starszego albo za Brata Diakona aby ten Zbór był zadowolony czy nie? Proszę o dobrą radę.
Pobierz pdf