Spis pytań Br. Jolly R. – 1978 część 2

1. Uprzejmie proszę o zharmonizowanie myśli Mat. 7:13, gdyż Brat Johnson wyjaśnia, że solą ziemi było Maluczkie Stadko, które zabezpieczyło świat przed zepsuciem, przez pobożne życie, a Brat w wykładzie podał jeszcze inne znaczenie tej soli.
2. 1 Moj. 49:17. Kogo przedstawia ten jeździec?
3. Jakim językiem rozmawiali Adam z Ewą? Jakim językiem rozmawiał Adam z Bogiem?
4. Czy Brat, który przewodniczy i były podane cztery artykuły do badania o Wieczerzy przez zarząd, czy powinny być poddane pod dyskusję do Zboru czy od razu pod głosowanie i tylko pierwszy artykuł pod głosowanie czy wszystkie artykuły powinny być dane do przegłosowania?
5. Jeśli Kapłaństwo Melchizedekowe mówi o ofiarach, to gdzie jest Świątynia? Czy człowiek poświęcony jest tą Świątynią?
6. Drogi Bracie Jolly. Od kiedy Bóg traktuje małżeństwo poświęconych: od dnia ślubu w urzędzie Stanu Cywilnego czy od umowy prywatnej?
7. Mat. 24:14. Drogi Bracie Jolly, proszę o wyjaśnienie o jakim końcu mówi Pan?
8. Według niektórych określeń 60 słupów przedstawia 60 grup Wielkiego Grona a według innych 60 podziałów. Czy jest to to samo?
9. Ezech. 4:1-8. Czy proroctwo to miało wypełnić się w Wieku Żydowskim oprócz tego dotyczący Filafelfii i Laodycji?
10. Drogi Bracie Jolly, czy w liście do Rzym. 9:5 słowo Bóg odnosi się do Jezusa?
11. Jak zharmonizować fakt ochrzczenia komornika królowej Kandaces o czym mówi Dz. Ap. 8:36-38, z tym, że Duch Św. po raz pierwszy udzielony został poganom w osobie Korneliusza o czym mówią Dz. Ap. 10:44-46?
12. Pewien przesiewacz głosi, że błąd serca jest mniej ważny niż błąd umysłu a nauka o rozwoju łask Ducha jest niepotrzebna a także badania bereańskie są niepotrzebne. Proszę o podanie Prawdy na ten temat.
13. Drogi Bracie Jolly. Czy nie sądzisz na podstawie artykułów Brata Russella pod tytułem: Paruzja, Epifania i Apokalipsa w Jego Wtórej Obecności, że Brat Russell proroczo przewidywał Apokalipsę jako odrębny okres lub zespół wydarzeń dziejowych od Epifanii oraz Bazylei?
14. Czy Brat Johnson musiał być w komitecie wymienionym testamencie aby zostać Posłannikiem Epifanii?
15. Czy Brat Johnson nie uznawał wszystkich nauk Brata Russella?
16. Drogi Bracie Jolly. Proszę o wyjaśnienie tekstu Psalm 2:7. Czy słowa: Jam Ciebie dziś spłodził – odnoszą się do Jezusa w jego przedludzkim stanie czy do spłodzenia do Boskiej natury przy chrzcie w Jordanie? Dziękuję.
17. Obecnie działający przesiewacz głosi, że Brat Johnson uczynił więcej błędów, niż Rutherford, bo poczynił wiele figur i typów, które nie mogą być dowiedzione rozumem. Jaką by Brat dał odpowiedź na ten błąd?
18. Drogi Bracie Jolly. Co jest pierwsze na drodze do ofiarowania się Bogu na służbę: pokuta czy wiara?
19. Patrząc z punktu przypowieści o głupich pannach, czy członkowie Wielkiego Grona mieli za mało oleju? Przecież olej przedstawia Ducha Świętego a oni byli spłodzeni z Ducha Świętego. Jak to zharmonizować jedno z drugim?

Pobierz pdf